Vidar Helgesen i EØS-rådet

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel tirsdag 13. mai. Finanstilsyn, forhandlinger om EØS-midler og deltakelse i EUs nye programmer var blant temaene.

Statsråd Vidar Helgesen deltok på det 41. møtet i EØS-rådet 13. mai 2014 i Brussel. Foto: Council of the European Union

- EØS-avtalen er en robust avtale som trenger kontinuerlig vedlikehold og oppfølging. Det er vårt felles ansvar å være pragmatiske og fleksible slik at vi finner løsninger på utestående saker som er tilfredsstillende for alle parter, understreket statsråd Helgesen i sitt innlegg.

EØS-rådet er EØS/EFTA-landenes øverste politiske dialog med EU. EØS-rådet møtes to ganger i året og gir politisk fremdrift i utviklingen av EØS-samarbeidet. På agendaen stod status for EØS-samarbeidet generelt. Det var også en orienteringsdebatt om internasjonal maritim transport.

Finanstilsyn og EØS-midler
Det var enighet om at EØS-avtalen i mer enn 20 år har vist seg å være til gjensidig nytte for alle avtaleparter og har oppnådd sine viktigste målsettinger med å fremme handel og økonomiske forbindelser og gi forutsigbare og like konkurransevilkår i EØS-området.

EØS-rådet drøftet videre blant annet EØS/EFTA-landenes deltakelse i de europeiske tilsynsmyndigheter for finansmarkedene, inkorporering av EUs nye programmer (blant annet Horisont 2020 og Erasmus+) i EØS-avtalen, samt de pågående forhandlingene om EØS-midler og markedsadgang for fisk.

Partene diskuterte også den innsatsen som er gjort de siste årene for å redusere antall utestående rettsakter som skal tas inn i EØS-avtalen og tiltak som vil bli iverksatt for å bidra til å redusere etterslepet.

Statsråd Helgesen tok opp de pågående forhandlingene mellom EU og USA om en handelsavtale (TTIP), og understreket behovet for konsultasjoner med EØS/EFTA-statene som deltakere i det indre markedet i den pågående prosessen.

I tilknytning til EØS-rådet var det en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Temaene denne gangen var Ukraina/Russland, Syria og det sørlige naboskap.

Les konklusjonene fra det 41. møtet i EØS-rådet

Møte med ESA
Før møtet i EØS-rådet besøkte Helgesen EFTAs overvåkingsorgan ESA. Han møtte først hele staben ved ESA og hadde deretter et møte med ESA-president Oda Helen Sletnes om differensiert arbeidsgiveravgift.

Statsråd Vidar Helgesen møtte deretter nordiske ministre, statssekretærer og EU-ambassadører fra Norden som var invitert til arbeidslunsj på Norges Hus for for å diskutere aktuelle europapolitiske tema hvor nordisk samarbeid kan være aktuelt.

Om kvelden hadde Helgesen politiske samtaler med EUs kommissær for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering, Kristalina Georgieva.

Mer informasjon:

Les konklusjonene fra det 41. møtet i EØS-rådet

Se bilder fra statsråd Helgesens besøk i Brussel

Statsråd Vidar Helgesen snakker til de ansatte i ESA i Brussel 13. mai 2014
Statsråd Vidar Helgesen på allmøtet med de ansatte i ESA i Brussel 13. mai 2014 (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)
Til toppen