Alternativ til utvisning i saker hvor barn er berørt

Regjeringen mener det i større grad enn i dag skal vurderes en annen reaksjon enn utvisning dersom personen som har brutt utlendingsloven har barn i Norge.

I noen tilfeller er det umulig for familien å videreføre familielivet i den aktuelle forelderens hjemland. Dette kan typisk være fordi barnet eller den andre forelderen ikke vil være trygge i dette landet. Gjennom instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) har justis- og beredskapsdepartementet i dag fastsatt at det i slike tilfeller som hovedregel skal vurderes å stille krav om lengre botid for at utlendingen skal kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge, i stedet for at det skal treffes vedtak om utvisning.

Endringen gjelder bare for saker hvor utvisningsgrunnlaget er brudd på utlendingsloven – ikke for tilfeller hvor den det gjelder har begått annen kriminalitet. Bakgrunnen for instruksen er et anmodningsvedtak fra Stortinget om å følge opp et forslag fra en arbeidsgruppe, ledet av lagdommer Elizabeth Baumann, som avga en rapport til departementet i 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet vil før sommeren også sende ut et høringsnotat med forslag til hvordan de nye instrukspunktene kan nedfelles i utlendingsforskriften, slik at de også blir forpliktende for Utlendingsnemnda (UNE).  Det tas sikte på at forskriftene skal være på plass i løpet av 2024, og i mellomtiden har UNE blitt instruert om å utsette iverksettingen av vedtak som er fattet, dersom utlendingen anmoder om omgjøring.