Anslår kommunesektorens koronautgifter til 16 milliarder i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at pandemien kostet kommunene om lag 12 milliarder kroner og fylkeskommunene vel fire milliarder kroner i 2021.

– Kommunene har gjort en imponerende innsats gjennom hele pandemien. Arbeidsgruppens rapport gir et godt bilde på hvilke ressurser kommunene har satt inn for å håndtere virusutbruddet. Kommunene kan være trygge på at denne regjeringen vil være der for dem, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Om lag 70 prosent av kommunenes merutgifter er innenfor helse og omsorg. Knapt 20 prosent har gått til barnehage og grunnskole. Resten er fordelt på kultur, idrett og havn, samt enkelte andre tjenester.

For fylkeskommunene er de økonomiske konsekvensene i første rekke knyttet til reduserte billettinntekter i kollektivtransporten.

I 2021 ble sektoren kompensert med 15,7 milliarder kroner; om lag 11,4 milliarder kroner til kommunene og 4,2 milliarder kroner til fylkeskommunene.

- Det er bra at samarbeidet i arbeidsgruppen gir staten og kommunesektoren mulighet til å komme fram til omforente anslag for merkostnader og mindreinntekter for sektoren. Selv om de aller fleste kommuner har fått dekket sine merkostnader og mindreinntekter, er det fortsatt enkelte kommuner som ikke er fullt ut kompensert, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Arbeidsgruppen skal innen 1. september 2022 levere en siste rapport. Denne vil ta for seg første halvår 2022.