Åpning av Sikkerhetsforums årskonferanse

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holdt åpningsinnlegget på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger 15. juni 2016.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

For fem uker siden dro jeg ut i Nordsjøen for å møte oljearbeiderne på Sleipner-feltet. 

Besøket var lenge planlagt.

Jeg hadde aldri fløyet helikopter før.

Og aldri besøkt en plattform.

Allerede på vei ut fikk vi erfare den sterke sikkerhetskulturen på sokkelen:

På Sola måtte vi legge fra oss mobilen.

Jeg trodde det var på grunn av radiosenderen.

De sa det var på grunn av tennfaren..

Etterpå tok vi på oss overlevelsesdrakten og så en sikkerhetsfilm.

Hele veien følte jeg meg trygg.

Da helikopteret svingte over Ølbergstranda i nydelig klarvær – tenkte jeg på alle oljearbeiderne som drar ut til oljefeltene langt til havs.

Hver eneste dag. I all slags vær.

Rundt meg er det noen som døser av, andre gruer seg, og noen kjeder seg.

Som alle andre på vei til jobben.

Og på hjemturen gleder de seg til å komme hjem.

Etter lange skift og uker borte fra familie og venner.

Slik var det også for 13 mennesker for 7 uker siden.

De var på vei hjem - fra Gullfaks til Flesland.

De var nesten hjemme da den forferdelige ulykken inntraff.

For alle ble det en brutal påminnelse om hvorfor sikkerhetstenkningen i Nordsjøen er så sterk.

Det er langt tryggere å jobbe i Nordsjøen enn på norske veier.

Men går det først galt der ute – kan det gå voldsomt galt..

*

Som arbeidsminister er det mitt ansvar at vi har et godt vern mot storulykker i oljeindustrien.

Bare dager etter at jeg ble arbeidsminister, skjedde den tragiske dødsulykken på Cosl Innovator, riggen som ble truffet av en bølge.

Dagen etter denne ulykken drev en ubemannet lekter mot plattformene på Valhall.

Og Petroleumstilsynet har fortalt oss om uvanlig mange alvorlige hendelser og granskinger i 2015.

Det er bekymringsfullt!

*

Sikkerhetsforum er en svært viktig trepartsarena.

Forumet legger grunnlag for et godt og viktig partssamarbeid, og en høy HMS-standard i oljenæringen.

Min klare beskjed til oljeselskapene er at de må sørge for at HMS er høyt prioritert.

Ingen effektivisering og kostnadskutt skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

Vi må alltid være forberedt på at det som ingen tror vil skje, kan skje.

*

Dødsulykker og hendelser 2015

Sikkerheten på norsk sokkel er jevnt over god.

Men måling av risikonivået på sokkelen, RNNP, viser en svak og systematisk, negativ utvikling.

Det er bekymringsfullt og alvorlig.

Vår ambisjon er at den norske olje- og gassnæringen skal være verdensledende på HMS.

Det står vi fast ved.

Også i nedgangstider.

Vi kan ikke påvise noen direkte sammenheng mellom risikonivået og endringene som bransjen nå opplever.

Men det er viktig å følge med på om resultatene er midlertidige eller uttrykk for en trend.

Jeg har bedt Petroleumstilsynet følge opp bransjen og hvordan det arbeides for å snu den negative utviklingen.

Særlig i nedgangstider må næringen være bevisst på å ikke slakke på arbeidet med storulykkesrisiko og HMS.

Risiko ved helikoptertransport måles også jevnlig.

Fram til Turøy-ulykken, viser tallene en positiv utvikling. I 2015 var det ingen rapporterte hendelser.

Ulykken minner oss om at sikkerhet er ferskvare.

Sikkerhet krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Derfor skal det være rom for forbedring.

Det betyr ikke at vi skal la være å vurdere kostnadene knyttet til lover og regler.  

*

Regjeringen forventer at det utføres gode og grundige kost-nyttevurderinger når det foreslås nye regelverkskrav og oppfølgingstiltak overfor næringen.

Myndighetene vil også forbedre de samfunnsøkonomiske analysene av krav og tiltak i oljenæringen – inkludert HMS-krav.

Ett av de tiltakene vi konkret ser på nå, er hvordan vi kan lette flyt av innretninger på tvers av sokkelen.

Men det betyr ikke at vi skal kompromisse på sikkerhet.

Et høyt HMS-nivå er ingen motsetning til effektiv og økonomisk lønnsom drift.

Omstillingene i oljenæringen er en mulighet til å skape en sunn og robust industri – samtidig som sikkerheten forbedres!

Men det krever at ledelsen i selskapene har full kunnskap om hvordan kostnadskutt og prioriteringer påvirker risiko.

Det er en høyt prioritert oppgave for Petroleumstilsynet å følge opp hvordan selskapene ivaretar denne oppgaven.

*

Partssamarbeidet

I dag tar vi det høye sikkerhetsnivået offshore som en selvfølge.

Sånn har det ikke alltid vært.

Den første offshoregenerasjonen opplevde at grensene for et forsvarlig arbeidsmiljø ble tøyet.

Vi kan fortsatt se "arr" etter dette.

Alexander Kielland ble et vendepunkt.

I dag har vi et tilsyns- og regelverksregime som er basert på ansvarliggjøring av næringen, og internkontroll.

To- og trepartssamarbeidet er bærebjelker i dette arbeidet.

Gjensidig tillit, samarbeid og respekt er forutsetningen for at et slikt samarbeid skal fungere.

Det er ekstra viktig nå, med omstillingene næringen skal igjennom.

Jeg har mottatt signaler om at det gode partssamarbeidet kan være under press.

Petroleumstilsynet er særlig oppmerksomme på dette, og jeg er glad for at det ble satt på dagsorden i Sikkerhetsforum i går.

Så derfor vil jeg komme med enda en klar beskjed til næringen:

Ta vare på, og legg til rette for det gode partssamarbeidet vi har.

Det kommer ikke av seg selv!

*

Nedbemanning og kostnadspress

Det siste året har tusenvis av oljearbeidere mistet jobben.

Det er dramatisk å oppleve. Det påvirker hele livssituasjonen:

Tap av inntekt

En spennende jobbhverdag

Og et godt arbeidsfellesskap.

Oljeprisen har svingt fra 62 dollar for et år siden, til 27 dollar ved årsskiftet.

Selskapene  - dere - opplever et stort press for å kutte kostnader.

Mange er godt i gang med omstillinger.

Andre har en lang vei å gå før det snur.

Nedbemanning har blitt en del av hverdagen til mange oljearbeidere.

Alle kjenner noen som har blitt ledige.

Mange er urolige for at de skal bli rammet i neste runde.

Og bekymrer seg for hva nedskjæringene kan bety for sikkerheten.

Jeg forstår den bekymringen – og deler den!

Men la det være klinkende klart:

Nedgangstider skal aldri være en unnskyldning for å senke sikkerhetsnivået!

Jeg kan love at regjeringen ikke vil gjennomføre noen sparetiltak som vil svekke sikkerheten.

Norsk sokkel skal fortsatt være et godt sted å være.

Og en viktig arbeidsplass for mange mennesker i mange år framover.

Nordsjøen har alltid vært en risikofylt arbeidsplass.

Det vet alle.

Med årene har norsk olje- og gassproduksjon blitt blant de sikreste i verden.

Jeg tror alle som jobber i Nordsjøen gjør sitt ytterste for å ivareta en god sikkerhetskultur, hver eneste dag.

Det har gitt gode resultater.

Og det skal vi fortsette med.

*

Klimautfordringer, to-gradersmål og det grønne skiftet stiller store krav til oss som jobber med, og i denne oljenæringen.

Jeg er glad for at partssamarbeidet har sterke  tradisjoner i denne næringen.

Gode og omforente løsninger er en styrke for å ivareta sikkerhetskulturen.

**

Avslutning

Ingen av oljearbeiderne jeg møtte på Sleipner var upåvirket av ulykken - selv om hverdagen gikk sin gang.

Noen kjente de som omkom.

En erfaren mekaniker fortalte at hun måtte manne seg opp for å kunne sette seg inn i helikopteret.

Hun hadde jobbet på sokkelen i 17 år.

*

Ennå har vi ikke full innsikt i de bakenforliggende årsakene til den tragiske ulykken.

Det vil Havarikommisjonens granskingsrapport fortelle oss.

Den skal vi trekke lærdom av!

For like mye som vi verdsetter at nordsjøarbeiderne drar ut –

skal vi verdsette at de kommer hjem.

Tusen takk.

***