Norsk-russisk atomkommisjonsmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På dagsordenen for årets møte i den norsk-russiske atomkommisjonen sto blant annet beredskap og varsling ved atomhendelser, fjerning av brukt kjernebrensel fra Nordvest-Russland, planer for heving av sunkne atomubåter og miljøovervåking.

Møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen ble avholdt som videokonferanse tirsdag 31. mai. Direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) var utnevnt av Utenriksdepartementet som norsk delegasjonsleder. Direktør Oleg Krjukov i Rosatom ledet den russiske delegasjonen.

Direktør Per Strand (t.h) i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) leder det digitale møtet i Atomkommisjonen. Seksjonssjef i DSA Ingar Amundsen til venstre. Foto: Hallfrid Simonsen, DSA
Direktør Per Strand (t.h) i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) leder det digitale møtet i Atomkommisjonen. Seksjonssjef i DSA Ingar Amundsen til venstre. Foto: Hallfrid Simonsen, DSA

På møtet i kommisjonen diskuterte norske og russiske myndigheter samarbeid om øvelser, utveksling av informasjon om atomanlegg og hendelser, planer for heving av sunkne og dumpede radioaktive objekter, og fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta.

Atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland er en sentral dimensjon i vårt bilaterale forhold. Det er i vår felles interesse å redusere risikoen for ulykker og radioaktiv forurensing.

Samtidig får Russlands invasjon av Ukraina konsekvenser for det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland. Fra norsk side ble det uttrykt bekymring for atomsikkerheten i Ukraina som en følge av invasjonen. Som andre europeiske land og allierte, har vi redusert kontakten med russiske myndigheter til et minimum. Den norske finansieringen av prosjektene under atomsikkerhetssamarbeidet er frosset. Nødvendig dialog opprettholdes inntil videre på fagteknisk nivå.

Russland har meddelt at de vil sette arbeidet i atomkommisjonen på pause inntil den politiske situasjonen bedres og prosjektsamarbeidet gjenopptas. Begge sider signaliserte ønske om å fortsette dialogen om atomberedskap, varsling og atomsikkerhet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger opp både den norske atomberedskapen, den bilaterale varslingsavtalen med Russland og de internasjonale konvensjonene om varsling av atomulykker.

For nærmere informasjon om atomkommisjonsmøtet, se DSAs nettsider.