Avgjørelse i fire småkraftsaker

Kongen i Statsråd har i dag fredag 17. november avslått klagen fra tiltakshaverne på konsesjonsvilkår for Ramsåe kraftverk i Tinn kommune. Olje- og energidepartementet har i dag også fattet vedtak i tre småkraftsaker i Agder og Vestland fylker. Departementet  har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå søknadene om Søndeled kraftverk og Gjelet kraftverk, og har opprettholdt tillatelsen til Stifoss kraftverk på de vilkår som NVE har gitt.

Ramsåe kraftverk

Kongen i Statsråd har i kgl. res. opprettholdt vilkåret i konsesjonen om at øvre del av vannveien for Ramsåe kraftverk i Tinn kommune skal etableres som boret tunnel. Det er i samsvar med departementets retningslinjer for små kraftverk å stille vilkår om tunnel for å redusere ulempene ved inngrep i sårbart høyfjell.  
Lenke til kgl.res

Søndeled kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om gjenoppbygging av Søndeled kraftverk i Risør kommune. Departementet har lagt vekt på at gjenoppbygging av Søndeled kraftverk i stor grad vil  hindre re-etablering av anadrome fiskebestander ved at gyte- og oppvekstområder går tapt. Departementet mener at hensynet til anadrome fiskebestander veier tyngre enn en årlig produksjon på 4 GWh fornybar kraft og øvrige fordeler ved tiltaket.   
Lenke til vedtak 

Stifoss kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs tillatelse til opprusting og utvidelse av Stifoss kraftverk i Gjerstad og Risør kommuner med de vilkårene som NVE har gitt. Slipp av minstevannføring  vil forbedre forholdene for anadrom fisk og ål, og miljøforholdene i det vernede Gjerstadvassdraget vil dermed forbedres sammenlignet med dagens situasjon. Dette er i samsvar med vannressurslovens regler for at det kan gis konsesjon i vernede vassdrag. Avslaget på søknaden om Søndeled kraftverk vil i tillegg legge til rette for re-etablering av de anadrome fiskebestandene.  Stifoss kraftverk vil bidra med en økning på om lag 3 GWh. 
Lenke til vedtak

Gjelet kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om Gjelet kraftverk i Storelvi i Herand, Ullensvang kommune. Departementet viser til at Storelvi i stor grad allerede er utnyttet til kraftproduksjon. Gjelet kraftverk, som er et nedskalert prosjekt sammenlignet med det tidligere avslåtte Sæverhagen kraftverk, vil etter departementets syn fortsatt innebære for stor samlet belastning på vassdragsnaturen og landskapet i Herand. Gjelet kraftverk ville etter NVEs beregninger ha bidratt med en fornybar kraftproduksjon på 6,9 GWh. 
Lenke til vedtak