Avhending og den interne kontrollen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD IR) har vurdert hvorvidt Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD) har en hensiktsmessig intern kontroll over avhending av materiell. FDs rolle er særlig belyst, da dette i liten grad har vært belyst i andre undersøkelser.

Følgende problemstillinger er vurdert:

  1. Er avhending av materiell tilstrekkelig strategisk styrt i Forsvaret og FD?
  2. Er ansvar, myndighet og etikk tydelig implementert i Forsvaret og FDs arbeidsprosesser?
  3. Er avhending av materiell tilstrekkelig standardisert og understøttet med kompetanse, kommunikasjon og IT-systemer?
  4. Ivaretar Forsvaret og FD erfaringslæring og kontinuerlig forbedring av prosessene for avhending av materiell?

Rapporten skisserer 24 anbefalinger som kan forbedre internkontrollen. Mange av disse anbefalingene var implementert før rapporten ble ferdigstilt. Dette fremgår også av rapporten. Per i dag er 13 av anbefalingene iverksatt, og de resterende 11 er under implementering.