Barne- og familiedepartementet mottar rapport om fritidsklubber

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har NTNU Samfunnsforskning utredet rammevilkårene for fritidsklubber i Norge. I utredningen foreslår senteret å øke anerkjennelsen, sikre arbeidsvilkårene og bedre finansieringen av fritidsklubber.

– Fritidsklubbene er en viktig del av det samlede fritids- og kulturtilbudet til barn og unge. Det er også et lavterskeltilbud som bidrar til glede og å motvirke utenforskap. Derfor ville vi kartlegge dette tilbudet og se på rammevilkårene for feltet, sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Trine Fagervik.

Folkehelsemeldingen fra mars i år synliggjør at fritidsklubbene kan bidra til økt livskvalitet for ungdom som sliter med ensomhet, og at de også kan ha en forebyggende rolle for barn og unge med psykiske helseutfordringer. Tilbudet treffer også ungdom fra lavinntektsfamilier i noe større grad enn annen ungdom. 

– Å redusere sosiale forskjeller er et prioritert område for regjeringen. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil utjevne forskjeller i levekår og sikre sosial mobilitet. Derfor har vi blant annet styrket tilskudd til å inkludere barn og unge med til sammen 181 millioner kroner i 2022 og 2023, sier Fagervik.

Marianne Haraldsvik og Mads Fjeld Wold ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim har laget rapporten der oppdraget var å kartlegge tilbudet og se på rammevilkårene for feltet. De får skryt for en grundig og god rapport som ble lansert 15. november.

– Denne rapporten blir et viktig bidrag inn i regjeringens innsats for å motvirke utenforskap, ved å skape åpne møteplasser og kulturopplevelser for barn og ungdom. Det er også naturlig å løfte rapporten inn i det pågående arbeidet med en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet, som blir lagt frem i 2025, sier Fagervik.

Les hele rapporten her (PDF).

Overrekkelse av rapport.
Statssekretær Trine Fagervik (t.v.) mottok rapporten fra Marianne Haraldsvik, seniorforsker ved Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Foto: Barne- og familiedepartementet