Endringer i svalbardmiljøloven gir bedre beskyttelse for isbjørn og sjøfugl

Regjeringens forslag til endringer i svalbardmiljøloven er i dag vedtatt i Stortinget. Endringene har blant annet som formål å redusere forstyrrelse av isbjørn og sjøfugl.

Stortinget har fastsatt innstramminger i reglene om isbjørn, forbud mot bruk av droner ved utvalgte fuglefjell og endringer i bestemmelsene om overtredelsesgebyr for brudd på svalbardmiljøloven med forskrifter og opprydding ved opphør av virksomhet. I tillegg er det vedtatt hjemler for å kunne delegere myndighet til å følge opp ulovligheter og til å ta gebyr for private planforslag.

Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for Svalbardpolitikken. Naturen og dyrelivet skal bevares tilnærmet upåvirket av aktivitet på Svalbard, og miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt mellom miljøvern og andre interesser.

- Hovedtrekkene i svalbardmiljøloven har vært uendret siden 2002. Siden den gang har det blitt flere mennesker og mer ferdsel på Svalbard, og faren for at isbjørn blir forstyrret er større enn tidligere. Samtidig er flere av sjøfuglartene på Svalbard på den norske rødlisten over truede arter. Det er derfor behov å skjerpe reglene for å beskytte disse artene bedre, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Svalbard er et svært attraktivt reisemål for alle som vil oppleve uberørt natur og dyreliv i Arktis. Mange ønsker også å se dyrelivet, og særlig isbjørn. Samtidig som stadig flere kommer til Svalbard, har øygruppen verdens raskeste klimaendringer.

- Klimaendringene fører til vanskeligere forhold for isbjørn på Svalbard. At de får lete etter mat, jakte, hvile og passe på ungene sine uten forstyrrelser fra oss mennesker er viktig. Derfor må vi holde god avstand. God avstand vil også sikre at det ikke oppstår farlige situasjoner og at isbjørnen over tid ikke venner seg til mennesker, sier Bjelland Eriksen.

Endringene om overtredelsesgebyr, opprydding og delegering vil bidra til gode og effektive beslutningsprosesser hos miljøvernforvaltningen.

De vedtatte endringene gjelder fra 1. januar 2025.

Innstramming i reglene om Isbjørn – svalbardmiljøloven § 30 a

Det blir fortsatt – som i dag - forbudt å unødig forstyrre, å lokke til seg eller å forfølge isbjørn. I tillegg blir det et krav om å holde avstand til isbjørn. Alle må holde 300 meters avstand til isbjørn, og 500 meter i perioden 1. mars til 30. juni når isbjørnen er særlig sårbar for forstyrrelser. Dersom man møter en isbjørn nærmere enn avstandskravet, har man en plikt til å trekke seg tilbake til lovlig avstand. Det å komme uforvarende og uforskyldt på isbjørn er ikke straffbart, men man må trekke seg tilbake når isbjørnen oppdages. Avstandskravet gjelder ikke i bebodde områder, ved opphold i forskningsstasjoner, hytter, telt eller lignende innretninger.

Forbud mot bruk av droner nært fuglefjell – svalbardmiljøloven § 30 tredje ledd

For å beskytte fuglene i hekketiden mot støy og forstyrrelser, blir det forbudt å bruke ubemannede luftfartøy (droner) i nærheten av fuglefjell i tiden 1. april til 31. august. Et fuglefjell er en større ansamling av fugl i fjell. Svalbardkartet på hjemmesiden til Norsk Polarinstitutt indikerer hvor man kan finne større ansamlinger av fugl, men gir ikke en fullstendig oversikt. Forbudet gjelder alle typer droner uavhengig av størrelse, støynivå og frekvens.

Overtredelsesgebyr – svalbardmiljøloven § 96a

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr for lovbrudd er utvidet til å omfatte flere regler enn i dag.

Delegering – svalbardmiljøloven §§ 51, 65, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 96a, 97

  • Hjemmelen til å gi forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag i Longyearbyen kan delegeres til Longyearbyen lokalstyre.
  • Regler om tilsyn, håndheving (§§ 65, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97) og sanksjoner (§ 96a) kan delegeres. Departementet vil ta stilling til hvilke hjemler som skal delegeres til Longyearbyen lokalstyre og i hvilket omfang.  Hjemlene kan ikke anvendes av Longyearbyen lokalstyre før en delegering fra departementet foreligger.

Opprydding – svalbardmiljøloven § 64

Innholdet i oppryddings- og tilbakeføringsplikten er presisert i tråd med praksis etablert ved oppryddingen i Svea.