Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet

For syvende året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. - Dette er viktig, selv i en tid der vi står midt i en pandemi. Åpenhet er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste, sier Høie.

I dag legges den syvende stortingsmeldingen frem. Meldingen oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2019, og peker på flere utfordringer det må jobbes bedre og mer systematisk med. Selv om meldingen omhandler status for 2019, gis det likevel en kort omtale av hvordan covid-19 kan ha påvirket kvalitet og pasientsikkerhet så langt.

- Jeg er stolt over årlig å ha lagt fram stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet. Vi får stadig mer kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet, og denne kunnskapen må brukes. Meldingen vi legger fram i dag er et viktig bidrag til dette.

Stortingsmeldingen legges fram i en tid da vi står midt i en pandemi. Meldingen viser at vi har en helse- og omsorgstjeneste av god kvalitet. Samtidig ser vi at vi har utfordringer hvor vi er nødt til å forbedre oss. Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra, og det som fungerer dårlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Meldingen inneholder informasjon fra pasient- og brukerombudene, Statens undersøkelseskommisjon, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Helseatlas og kvalitetsindikatorer som peker på hvor helsetjenesten må forbedres. Flere etterlyser mer helhetlige behandlingstilbud. Samhandlingen særlig om pasienter og brukere med sammensatte behov svikter for ofte. Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy. Utviklingen både i kommunene og i sykehusene går over tid heldigvis i riktig retning, men det går sakte. Mange eldre i sykehjem får ennå ikke kartlagt sin ernæringsstatus eller får den lovpålagte legemiddelgjennomgangen, selv om det over tid er en svak økning i riktig retning. Helseatlasene har avdekket uønsket variasjon i tjenestetilbud innenfor gynekologi og fødselshjelp.

- Det konkrete kvalitetsforbedringsarbeidet og arbeidet med økt pasientsikkerhet foregår i helse- og omsorgstjenesten – nær pasientene. Dette arbeidet vil vi understøtte enda bedre. I meldingen har vi derfor fastsatt mål om blant annet åpenhet, læring og forbedring. I arbeidet med å nå disse målene, vil vi at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring etterleves, og at tiltakene i Nasjonal handlingsplan for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet følges opp, sier Høie.

Stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet (2020 – 2021)