Meld. St. 11 (2020–2021)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Regjeringen Solberg la høsten 2020 fram den syvende årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken. Ved å legge fram årlige meldinger kan utviklingen følges regelmessig og over tid. Som de tidligere meldingene, beskriver også denne status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter for 2019 fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helseatlas samt nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Nytt for 2019-meldingen er at også Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten tas med som egen kilde. Gjennomgående utfordringer som er avdekket også i denne meldingen og som krever innsats på alle nivå, er ivaretakelse av pasientperspektivet, ledelse, system og kultur for bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Regjeringen vil undersøtte det konkrete kvalitetsforbedringsarbeidet og legger i meldingen følgende mål til grunn for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet: Pasientens helsetjeneste, åpenhet, læring og forbedring og målrettet og samordnet innsats for kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen omtaler følgende verktøy som må brukes i arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og reduksjon av uønsket variasjon: Etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og oppfølging av Nasjonal handlingsplan for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Meldingen for 2019 legges fram i en tid da vi står midt i en pandemi. Selv om denne meldingen omhandler status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2019, gir den også en kort omtale av hvordan covid-19 kan ha påvirket kvalitet og pasientsikkerhet så langt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget