Bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

Regjeringen foreslår flere endringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Domstolene gis nå en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud overfor barn.

- Barn har ikke et godt nok rettsvern mot vold og overgrep i dag. Det ønsker vi å gjøre noe med. Disse forslagene vil pålegge det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og foreldrene vil settes bedre i stand til å beskytte egne barn, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

-  Domstolene gis en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud. Vi forventer at dette vil føre til at forbud blir vurdert og ilagt i flere saker der det er behov for det, noe som vil gi barn bedre beskyttelse mot ny vold og nye overgrep, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Les hele lovproposisjonen her.

I tillegg foreslås det en ny bestemmelse i barneloven som tydeliggjør at samvær ikke kan gjennomføres og at det ikke kan gjøres avtale om samvær når det er gitt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Dette sikrer god sammenheng i regelverket.

Barn som lever under bekymringsfulle forhold, skal oppdages og få hjelp.

- Det er viktig at dommere er kjent med den adgangen de har til å melde fra til barnevernet, slik at flere kan få hjelp tidligere. Dette blir nå tydeliggjort ved at det blir tatt inn en omtale av dette i lovforslaget, sier statsråd Horne.

Kan reise sak om foreldreansvar, bosted og samvær uten mekling

Et annet forslag er at foreldre gis rett til å reise sak om foreldreansvar og andre rettigheter overfor barnet uten mekling, når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep.

- Foreldre som opplever at den andre forelderen dømmes i en alvorlig voldssak mot felles barn, er i en svært vanskelig situasjon. Det å måtte møte til mekling, vil være en stor belastning. Slike saker anses heller ikke å være egnet for mekling. Vi vil gjøre det enklere for foreldre å reise sak for å beskytte barna, og sikre at sakene kommer raskere opp for domstolen, sier statsråd Horne.

En annen endring som foreslås i barneloven er at en forelder kan reise sak om foreldreansvar når det er uråd å komme fram til en avtale fordi den andre forelderen ikke bor i landet og ikke lar seg oppspore. I dag gjelder det et krav om at det skal foreligge uenighet mellom foreldrene for å reise saken. Endringen vil bidra til at en forelder i Norge kan ta nødvendige beslutninger på vegne av barnet sitt.

Tap av samværsrett og/eller foreldreansvar

Forslagene om lovendringer ble sendt på høring 2. november 2016 og 55 høringsinstanser kom med høringsuttalelser. Forslaget om en endring i barneloven – slik at domstolen etter underretning fra politiet skal ta opp og avgjøre sak om foreldreansvar og andre rettigheter overfor barnet dersom en forelder blir dømt for vold eller overgrep mot egne barn – møtte motstand fra tunge aktører som domstolene inkludert Høyesterett. I stedet skal Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, utrede et forslag om å behandle tap av samværsrett og/eller foreldreansvar som et sivilt krav i straffesaken.

- Det er svært belastende for foreldre som kommer i en slik situasjon, å måtte reise egen sak om foreldreansvar og/eller samvær.  Barn som har blitt utsatt for alvorlig vold eller overgrep fra sine omsorgspersoner, må beskyttes mot nye krenkelser, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). 

Til toppen