Bedret livskvalitet med gårdstilbud

Garden som ressurs – marknaden som mål

Gårder, og arbeid på gård, har i stor grad vært brukt til velferdstjenester, og Inn på tunet-gårder tilbyr en rekke tjenester til ulike målgrupper. På Skjerven Gård har de blant annet et tilbud for personer med demens, og på Stall Stene tilbys det handicapridning, som et tiltak for bedre livskvalitet.

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer, hvor blant annet gården som arena for velferdstjenester ble tatt opp. Landbruket har tradisjon og potensial for å tilby gode velferdstjenester. – Det er svært gode erfaringer med å bruke gården, livet og arbeidet til å gi folk bedre livskvalitet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, og som skal være med på å gi mestring, utvikling og trivsel knyttet opp mot gårdens liv og arbeid. – Gården gir en unik og allsidig arena for stimulerende opplevelser gjennom kontakt med dyr, landbruk, natur og friluftsliv, sier Listhaug.

Tilbud til personer med demens

Det er mer enn 70 000 personer som har demens i Norge i dag, og mange av disse bor hjemme og har behov for tilrettelagde dag- og aktivitetstjenester. Aktivitetstilbudene gir meining, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlasting for pårørende, i tillegg til at tilbudene kan medvirke til å hindre eller utsette institusjonsinnlegging.

Skjerven Gård har i flere år hatt velferdstilbud til unge og eldre, og spesielt for hjemmeboende personer med demens. I 2014 fikk gården tildelt sitt godkjenningsbevis for Inn på tunet av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, som et bevis på at tilbudet gården har er godkjent, og satt pris på av mange. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Skjerven går i Maridalen i Oslo har i flere år hatt Inn på tunet-tilbud til unge og eldre, spesielt til hjemmeboende personer med demens. Gården har et allsidig dyrehold og andre aktiviteter, i tillegg til kornproduksjon. Det drives også birøkt på gården, og det selges ulike typer honning hele året. På gården arrangeres det lefse- og flatbrødkurs, hvor man kan komme å lære seg tradisjonelle bakemetoder og oppskrifter. De har også rideundervisning på gården, hovedsakelig for barn og unge.

Skjerven gård
Skjerven Gård var den første gården i Oslo som ble godkjent som Inn på tunet-gård. Her fra utdelingen av godkjenningsbeviset i 2014. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Gården har fokus på kvalitet og kompetanse, og har fått godkjent sitt tilbud som et Inn på tunet-tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet er populært hos brukerne, også spesielt hos de pårørende, og gården har tett samarbeid med Kirkens Bymisjon. Skjerven Gård vant Oslos bygdeutviklingspris for 2014.

Bruk av hest i helserelatert arbeid

For mange Inn på tunet-gårder er dyr en viktig del av tilbudet. Hest har en særskilt egenskap som gjør den egnet i helsefremmende arbeid. Den kan benyttes til blant annet terapitiltak for fysisk og psykisk handicappede personer, til arbeidstrening, som læringsarena for barn og unge, til ridesport for personer med nedsatt funksjonevne, og som vei til videre utdanning.

Stall stene
Hester har særskilte egenskaper som gjør at de er godt egnet til helsefremmende arbeid. På Stall Stene har de et svært aktivt hestemiljø, og de har et Inn på tunet-tilbud til ulike målgrupper, hvor hestene brukes som stimuli for å gi et verdifullt avbrekk i hverdagen. Foto: Stall Stene

På Stall Stene i Haram kommune drives det er svært aktivt hestemiljø innenfor alle områder. De tilbyr blant annet rideskole, rideleir på sommerstid, trening av hest, hovslagertjenester og oppstalling. De har også et Inn på tunet-tilbud til flere målgrupper, hvor hestene og de andre dyrene på gården brukes som en stimuli for å gi et verdifullt avbrekk i hverdagen.

Tilbudet er først og fremst rettet mot barn og unge, med blant annet avlastningstilbud med dagaktivitet for fosterhjems- og barnevernstjenesten. Her kan de være med på vanlige gårdsaktiviteter, ridning og stell av dyr, eller spennende utflukter. Stall Stene tilbyr også en alternativ skoledag, hvor elever med behov for spesiell tilrettelegging kan komme å få læring i praksis. I tillegg tilbyr de handicapridning, hvor muskulatur, koordinasjon, balanse og motorikk blir trent opp. Her benyttes det fjordinger, som er en av de norske hesterasene. De kjennetegnes med et rolig gemytt, som egner seg spesielt godt til samspill og aktiviteter med mennesker til for eksempel terapi- og handicapridning.

Stall Stene
De norske hesterasene er kjent for sitt rolige gemytt, og egner seg derfor godt til terapi- og handicapridning. Stall Stene benytter fjordinger, som er en av de norske hesterasene. Foto: Stall Stene

Stortingsmeldingen om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer ble lagt frem i juni. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier Sylvi Listhaug. – Det er ikke størrelsen på garden det kommer an på, men hva man gjør ut av de ressursene man har. Det er mange som med grunnlag i ganske små eiendommer skaper arbeidsplasser for seg selv og mange andre, sier Listhaug. – Målet for Stortingsmeldingen er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle gården og bedriften slik han og hun har ønske om - og ser grunnlag for, sier Sylvi Listhaug

Til toppen