Ber om at Tjeldsund kommune vurderer nytt område for akvakultur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag avgjort innsigelse til forslag til nytt område for akvakultur ved Langeberg i Tjeldsund kommune. Av hensyn til villaksen, godkjennes ikke den foreslåtte lokaliseringen, men departementet ber kommunen finne et nytt område som er mer bærekraftig.

- Jeg har i denne saken vurdert at hensynet til villaksen må tillegges størst vekt. Samtidig har jeg tro på at det er mulig å finne en bedre plassering av et nytt område for akvakultur, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Akvakulturnæringen trenger tilstrekkelig med områder for å utvikle seg på en bærekraftig måte og departementet har landet på en løsning som ivaretar flere hensyn. Kommunen oppfordres til å vurdere en annen og mindre konfliktfylt plassering av området for akvakultur.

- Dette vil gi mindre konflikter på sikt, og er en bedre løsning både for villaksen, samiske interesser og dermed også for næringen og lokalsamfunnet, sier Astrup.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Sametinget har hatt innsigelser til kystplan II i Tjeldsund kommune. Statsforvalterens innsigelse er begrunnet i at området er i konflikt med en viktig utvandringsvei for villaksen, og at tilstanden for villaksen i nærliggende vassdrag er svært dårlig. Sametinget mener forslaget er i konflikt med samisk natur- og kulturgrunnlag, da det drives sjøsamisk fiske i området.

Departementet mener det er godt dokumentert at den foreslåtte lokaliseringen er særlig uheldig for villaksens utvandringsvei, og har derfor besluttet å ikke godkjenne det foreslåtte området ved Langeberg. Samtidig oppfordres kommunen til å forsøke å finne en ny og mindre konfliktfylt lokalisering. En ny vurdering bør være overordnet og avklare forholdet til villaksens utvandringsruter og til farleder. Vurderingene må også omfatte forholdet til sjøsamisk fiske. Mer detaljerte miljøvurderinger bør gjøres i behandling etter akvakulturloven.

- Etablering av nye områder for akvakultur er viktig av hensyn til samfunnsøkonomi og lokale arbeidsplasser. Akvakulturnæringen må også ha tilstrekkelige områder for å kunne drive bærekraftig. Jeg har derfor bedt statsf­or­valteren om å bistå kommunen, slik at en raskt kan få avsatt et godt egnet akvakultur­område, sier Astrup.

Les vedtaket her(PDF)