Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan fatte vedtak i bortvisningssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser, med departementet som klageinstans.

– Endringen vil styrke myndighetenes muligheter til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at en beslutning skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– Denne typen saker vil kunne inneholde gradert informasjon som bare kan fremlegges for PST og departementet. Den generelle samfunnsutviklingen tilsier at PST gis vedtakskompetanse i slike saker. Tiltaket vil også kunne virke forebyggende, sier Anundsen.

Etter dagens regelverk er det UDI som har kompetanse til å treffe vedtak i slike saker. Forslaget som nå er sendt på høring, innebærer at også PST gis kompetanse til å treffe vedtak om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Det foreslås også at EØS-borgere som i dag bare kan bortvises eller utvises dersom det er grunnlag for «sanksjoner» mot norske borgere for de samme forhold, skal kunne bortvises eller utvises dersom «det foreligger tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere». Sistnevnte forslag har sin bakgrunn i at dagens formulering («sanksjoner») kan sette noe strengere vilkår for utvisning og bortvisning enn det som er nødvendig etter EØS-retten.

Til toppen