Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bortvisning på bakgrunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 15/1635

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i reglene om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Departementet foreslår følgende:

  • Gjennom lovendring fastsettes en særskilt bestemmelse om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
  • Gjennom lovendring gis fullmakt til andre enn UDI (i praksis organer i politiet) om å treffe vedtak om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
  • I forskrift gis kompetanse til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å treffe vedtak om bortvisning av tredjelandsborgere av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
  • I forskrift gis kompetanse til PST til å treffe vedtak om bortvisning av EØS-borgere av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
  • Forskriften endres slik at EØS-borgere som i dag bare kan bortvises eller utvises dersom det er grunnlag for «sanksjoner» mot norske borgere for de samme forhold, kan bortvises eller utvises dersom «det foreligger tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere».

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2426182.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med vennlig hilsen

 

Kenneth A. Baklund
fung. avdelingsdirektør
                                                                                                                         

                                                                                      Anette Tandberg
                                                                                      seniorrådgiver

Høringsnotat i pdf-format

Primærliste

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen