De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt og blir boende der etter endt utdanning. Tilgang på desentralisert høyere utdanning er en viktig grunn til dette.

– Vi trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene. Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

SSB har brukt registerdata til å kartlegge hvor alle som fullførte en barnehagelærer-, lærer-, sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og medisinutdanning i 2014/15 studerte, og hvor de bodde to og fem år etterpå, sett i sammenheng med stedet de vokste opp. Til sammen 15 658 ferdigutdannede var med i utvalget.

Her er hovedfunnene fra den nye SSB-rapporten

  • To og fem år etter endt utdanning var tre av fire barnehagelærere bosatt i samme fylke som de vokste opp. Blant barnehagelærere fra Hordaland bodde 90 prosent i hjemfylket etter studiene.
  • Seks av ti med lærerutdanning var bosatt i oppvekstfylket sitt. Størst andel som vokste opp i og fullførte utdanningen sin i samme fylke, finner vi i universitetsfylkene Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo.
  • Halvparten av alle sykepleiere tok utdanningen i hjemfylket, mens seks av ti bodde i hjemfylket etter at de var ferdige med å studere. Hordaland beholdt 85 prosent av sine lokale sykepleiere.
  • Flere enn fire av ti som fullførte sosialarbeiderutdanning studerte i hjemfylket, men etter at de var ferdige, var 70 prosent bosatt i hjemfylket.
  • Profesjonsstudiene i medisin og psykologi, med få kandidater og studiesteder, har annerledes bevegelsesmønster enn de større gruppene. Dette kommer av at relativt få kan ta utdanningene i eget fylke.
  • Nyutdannede leger bosetter seg i større grad enn andre ferdigutdannede over hele landet, mens mange psykologkandidater bosetter seg i Oslo.

Flertallet av dem som ikke var bosatt på oppvekststedet etter endt utdanning, bosatte seg i mer folkerike og sentrale områder, først og fremst i universitetsbyene, og oftest i Oslo.