Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Tilbake på sporet

Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i flere medier, blant annet i Fredriksstad Blad 28. januar 2022.

Koronapandemien har de siste to årene ført til at færre reiser med tog. Samtidig har godstransporten på bane fungert godt og bidratt til å ivareta forsyningssikkerheten. 

Etter hvert som pandemien trekker seg tilbake, vil flere reisende vende tilbake til toget. Det kan likevel ta tid før like mange velger tog som før pandemien, og ingen vet foreløpig hva som blir den nye normalen. Regjeringen vil uansett legge til rette for at klimavennlig togtransport kan ta en større andel av både person- og godstrafikken.

Regjeringspartiene og de andre partiene som ønsket å stanse konkurranseutsettingen på jernbanen fikk et solid mandat fra folket ved stortingsvalget i fjor. Regjeringen har fulgt opp med å avlyse konkurransene om å drive persontogtilbudet på Østlandet, og med å be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen.

Togtransport krever en mer komplisert infrastruktur sammenliknet med vei-, luft- og sjøtransport. Som følge av dette mener vi at tydelig statlig styring er mest hensiktsmessig, både når det gjelder å gi de reisende et attraktivt togtilbud og å ta vare på infrastrukturen. Den statlige jernbanen er utviklet av felleskapets midler gjennom over 150 år. For oss er det viktig å bevare sterke statlige togselskaper, slik at vi alltid kan garantere de reisende et togtilbud – for eksempel helsepersonell til og fra jobb under pandemien.

En overdreven tro på markedsmekanismene preget Solberg-regjeringens jernbanereform. Som følge av dette ble flere selskaper etablert, og organiseringen av jernbanesektoren ble oppsplittet. Dagens regjering er opptatt av å sikre en enklere hverdag for de reisende, og vi vil styrke jernbanens konkurransekraft sammenliknet med andre transportformer. Regjeringen kommer derfor til å se på alle virkemidler som vil kunne være aktuelle for å gi de reisende en bedre hverdag. Dette innebærer at vi også vil gå igjennom selskapsstrukturen og organiseringen av jernbanesektoren. Vi ønsker en enkel organisering og tydelig ansvarsfordeling mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR og de andre aktørene i sektoren.

Å modernisere norsk jernbane er en stor oppgave. Det er ikke minst viktig med økt vedlikehold og en bedre infrastruktur. Hele jernbanen skal utstyres med et nytt, digitalt signalsystem, slik at punktlighet og regularitet blir bedre. De kommende årene blir flere dobbeltsporprosjekter på Østlandet ferdigstilt, slik at togtilbudet styrkes. I Trøndelag skal hele Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Værnes elektrifiseres, slik at togtransporten blir mer klimavennlig. I Bergen moderniseres infrastruktur og terminal for å øke kapasiteten for både person- og godstransport på Vestlandet. Tiltak på Narvik stasjon og Narvikterminalen vil gi økt godsfremføring i Nord-Norge.


I tillegg skal nye tog og bedre nettdekning gjøre det enda mer komfortabelt å reise med tog, mens mer effektive godsterminaler og flere kryssingsspor skal styrke konkurranseevnen til godstransporten. Vi har også gitt Jernbanedirektoratet i oppgave å samarbeide med aktørene i sektoren for å øke kundetilfredsheten til de reisende. Nye billettyper og bedre informasjon ved avvik er eksempler på aktuelle tiltak.

Regjeringen kommer altså til å føre en offensiv jernbanepolitikk – til det beste for både passasjerer og godstransport.