Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om antibiotikamerking av kjøttvarer

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) om det er mulig å innføre antibiotikamerking av kjøttvarer, og kan merket vise hvor mye antibiotika kjøttet inneholder.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1836 fra representanten Nicholas Wilkinson

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Er det mulig, innenfor dagens system, å innføre antibiotikamerking av kjøttvarer, og kan merket vise hvor mye antibiotika kjøttet inneholder." 

Jeg er opptatt av at vi skal ha god forbrukerinformasjon og gode merkeordninger på mat. Når det gjelder kjøtt som importeres til Norge, så må kravene i regelverket med hensyn på dyrehelse og mattrygghet følges. Helsemessig trygg mat er et av de grunnleggende målene i dette regelverket, og merkingen skal gi nødvendige opplysninger slik at forbrukerne kan treffe best mulig valg.

Norge er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å følge det harmoniserte EU-regelverket. Vi kan derfor ikke ha strengere merkekrav enn det som følger av disse reglene. Det er ikke handlingsrom til å kunne pålegge obligatorisk tilleggsmerking.

Jeg legger stor vekt på det internasjonale arbeidet for å unngå unødvendig og uheldig bruk av antibiotika og redusere utvikling av antibiotikaresistente bakterier. På samme måte som Norge, er EU opptatt av å redusere forbruket av antibiotika til dyr. EU har per dags dato ikke fastsatt regelverk for å hindre import av kjøtt fra land som bruker mye antibiotika til matproduserende dyr. Det er heller ikke etablert et system som vil gjøre det mulig å spore bruk av antibiotika på enkeltdyr, eller i besetningen og det enkelte matprodukt. EU jobber for å få på plass et system som kan gi informasjon om antibiotikabruk per dyreart. Mattilsynet deltar aktivt i dette arbeidet for å påvirke utviklingen av gode systemer for overvåkning av antibiotikabruk hos matproduserende dyr.

Norge har som kjent et svært lavt forbruk av antibiotika til produksjonsdyr sammenliknet med de fleste andre europeiske land. Selv om det i EU-regelverket foreløpig ikke er krav om obligatorisk antibiotikamerking, er det likevel mulig for næringen å etablere frivillige merkeordninger. Dette benyttes av flere norske produsenter, og som representanten nevner er merkeordningen Nyt Norge et eksempel på dette.

Det er ingen tvil om at den globale utviklingen i forbindelse med antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene vi står overfor i dag. Utfordringene må møtes gjennom internasjonalt samarbeid innenfor mange ulike sektorer; folkehelse, dyrehelse, mat og miljø. Norge er pådriver i det internasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens.

Norge støtter aktivt opp om WHO, FAO og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) sitt mål om at alle land skal utvikle nasjonale handlingsplaner mot antibiotikaresistens (Global Action Plan). I tillegg bidrar vi inn i WHO, FAO og OIE sitt arbeid med å få til harmonisert integrert overvåking av forbruk av antibiotika og antibiotikaresistens på globalt nivå.

Det er også iverksatt et tverrdepartementalt arbeid for å videreføre den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens (2015-2020) fra 2021. LMD deltar sammen med HOD, NFD, KLD og UD i dette arbeidet. Et av hovedmålene i den nasjonale strategien er at Norge skal være en sterk pådriver i det internasjonale arbeidet på dette området.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen