Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Saudi-Arabia og rapporter om bruk av tortur

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hvordan de nye avsløringene om bruk av tortur mot politiske fanger påvirker Norges forhold til Saudi-Arabia.

Skriftlig spørsmål nr. 443 (2018-2019).
Datert 23.11.2018

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Nye opplysninger om saudiske myndigheters bruk av tortur mot fengslede aktivister har nylig blitt kjent. Hvordan påvirker de nye avsløringene om bruk av tortur mot politiske fanger Norges forhold til Saudi-Arabia, og hva vil statsråden foreta seg ovenfor saudiske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Rapportene fra Amnesty International og Human Rights Watch om bruk av tortur mot fengslede aktivister er svært bekymringsfulle. Saudiske myndigheter har så langt benektet opplysningene i rapportene. Fra norsk side vil vi fortsette å følge situasjonen for de fengslede kvinnene.

Saudiske myndigheter har et ansvar for å etterleve internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Disse forpliktelsene stiller bl.a. krav om at ingen må utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Det er også myndighetenes ansvar å sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.

Saudiske myndigheter er svært godt kjent med Norges syn på menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Vi har gjentatte ganger og på en konsekvent måte, oppfordret saudiske myndigheter til å etterleve internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. I løpet av det siste året har vi særlig tatt opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere, inkludert de fengslede kvinnerettsaktivistene. Dette gjør vi både direkte med myndighetene og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd. I denne typen saker samarbeider vi også med nærstående land.

Under landgjennomgangen av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd 6. november ga Norge fire anbefalinger. I den første av disse tok Norge opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i Saudi-Arabia. Norge tok også opp nødvendigheten av å avvikle alle former for diskriminering av kvinner og rettet særlig oppmerksomheten mot kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og journalister.

Torturforbudet er absolutt og kan ikke tillates under noen omstendighet. Norge støtter aktivt den internasjonale kampen mot tortur. I vårt arbeid mot tortur prioriterer vi særlig forebygging og rehabilitering av torturofre. Som en del av dette arbeidet er vi bl.a. med på å finansiere FNs spesialrapportør mot tortur, og vi samarbeider nært med Danmark som har lederskapet for arbeidet med FN-resolusjonene mot tortur.

Norge er en tydelig stemme internasjonalt for menneskerettsforsvareres positive rolle i samfunnet og deres behov for beskyttelse. Ikke minst gjelder dette vår innsats med å lede forhandlingene om FN-resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere som sist ble vedtatt ved konsensus i FNs generalforsamling i fjor. I tillegg bidrar vi med økonomisk og politisk støtte til ulike aktører som støtter oppunder menneskerettighetsforsvareres rettigheter og behov for beskyttelse. Dette inkluderer aktører som har et tydelig fokus på Saudi-Arabia.

Jeg viser for øvrig til mine skriftlige svar på spørsmål 1665 fra representanten Øvstegård den 1. juni, spørsmål 2101 fra representanten Kaski den 31. august og spørsmål 211 fra representanten Eide den 30. oktober i år, angående menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia.

Til toppen