Departementet påbyr omvalg i fylkestingsvalget i Moss kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har behandlet klagen på valget i Moss. Departementet er enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at det var et brudd på valgloven at det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss store deler av valgdagen.

Etter en grundig vurdering har departementet kommet til at det er sannsynlig at denne feilen har hatt betydning for valgresultatet i Østfold fylke. Departementet har derfor konkludert med å kjenne fylkestingsvalget i Moss kommune ugyldig. Som en følge av dette, må det holdes omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune. Departementet mener at det ikke er noen særlige forhold i dette tilfelle som tilsier at det skal være omvalg i hele fylket.

Det er sjelden det avholdes omvalg i Norge. Utgangpunktet er at valglovens regler følges ved et omvalg, men departementet har hjemmel til å fastsette kortere frister eller iverksette andre tiltak som ikke nødvendigvis er i tråd med den alminnelige prosedyren for gjennomføring av valg.

–Det er ønskelig at omvalget gjennomføres så raskt som mulig, og departementet vil i samråd med kommunen og fylkeskommunen avklare rammer og tidspunkt for omvalget så snart som mulig. Departementet har derfor invitert fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune til et møte tidlig neste uke, sier avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet, Siri Dolven.

Valgloven åpner ikke for at det kan holdes omvalg i en enkelt stemmekrets. Omvalg må skje i hele kommunen fordi velgerne i en stemmekrets kan stemme i andre stemmekretser i kommunen på valgdagen.

Ved valg kan velgere under forhåndsstemmingen stemme i hele landet. Det er ikke ennå tatt stilling til hvordan muligheten til å forhåndsstemme skal ivaretas ved omvalg i Moss kommune. Noe av det som må vurderes er om det skal være særskilte regler for valggjennomføringen og en kortere periode for forhåndsstemming. Dette vil departementet avklare i samråd med valgstyret i Moss kommune og fylkesvalgstyret i Østfold.

Departementets vedtak kan du lese her.