Derfor trenger regjeringa Helsedirektoratet

Kjære alle sammen,

Herlighet, så glad jeg er for å være her og feire dere! Jeg har ventet med å besøke dere på Storo siden jeg skulle hit, så nå er det godt å endelig få se dere alle på en gang.

Å opprette Helsedirektoratet for 20 år siden – det er en suksesshistorie! Jeg mener alle departement bør ha et direktorat som Helsedirektoratet. En slik organisasjon har stor verdi for regjeringa.

Som helseminister er jeg opptatt av fagfolkene i helsetjenesten. Dere er mine fagfolk! Dere er mine øyne og ører ved å være tett på helsetjenesten og kjenner hva som beveger seg i fagfeltet.

Rådene deres er helt nødvendig og et uvurderlig utgangspunkt for politikkutviklinga.

Både ved at dere gir oss råd sånn at vi kan ta gode politiske valg og beslutninger for det norske folk, men også i å iverksette politikken vår. Dere har rett og slett et livsviktig samfunnsoppdrag. Som medisinhistoriker Aina Schiøtz sa det: «Folkets helse er landets styrke!»

I internasjonal sammenheng ser vi at den norske helsetjenesten er effektivt rigget. Vi har en sterk spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, og et effektivt apparat med våre underliggende etater. De landene som har tilsvarende organisering som oss har også vist seg å håndtere pandemien godt.

Selv om vi har utfordringer og enkelthendelser i helsetjenesten vår, så er vi likevel en av de beste i verden. Rapporten "Mirror Mirror" fra The Commonwealth Fund sammenligner helsetjenestene i 11 høyinntektsland. I den siste kåringen er vi best av alle!

Helsedirektoratets viktige posisjon for landets helsetjeneste har dere bevist gjentatte ganger gjennom de siste 20 årene. Det er spesielt to områder jeg vil trekke frem der arbeidet deres har hatt stor betydning for oss nordmenn, selv om jeg kunne ha nevnt mange flere.

For det første: omfanget og kvaliteten på helsedata og statistikk som vi har i dag, kunne vi bare drømme om for 20 år siden. I dag vet vi så mye mer om hvordan det går med behandlingen vi gir, enn det vi gjorde da.

I dag kan en leder i helsetjenesten gå inn i tallene og se om tjenestene står seg sammenlignet med tidligere år og med andre sykehus eller kommuner. Har vi god pasientsikkerhet her på sykehuset vårt? Har vi flere eller færre reinnleggelser enn gjennomsnittet? Får pasientene hjelp til riktig tid og av god kvalitet? Har vi gode pasientforløp på tvers av sykehus og kommuner?

Dette er en helt nødvendig og uunnværlig utvikling, og et godt grunnlag for forbedringsarbeid av tjenestene som gis.

Her har dere i Helsedirektoratet vært med å gi et kjempeløft, og her har vi også vært en av de fremste internasjonalt.

Det andre eksempelet, og det som har ført til størst endring i Norge, ser vi på ungdommers røykevaner. Her snakker tallene for seg.

For 20 år siden, da dere ble opprettet, var det 29 prosent av unge mellom 16 og 24 år som røykte på daglig basis. I dag er tilsvarende tall 1 prosent.

Gjennom årene har det vært store og viktige tiltak og reguleringer på dette området. Og dere i Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet, departementets to grunnpåler, har bidratt med kunnskap, forskning og fakta, holdningskampanjer og god utførelse av regjeringens politikk på området.

Premien er bedre folkehelse, en helt utrolig holdningsendring til røyking i befolkningen, det har spart helsetjenesten for innleggelser, samfunnet for milliarder av kroner, og ikke minst har vi nordmenn fått mange flere gode leveår.

Det er slett rett og slett fantastiske resultater – dere bør være skikkelig stolte av innsatsen!

Et godt samspill mellom politiske ambisiøse mål og faglige funn og forslag, det er det som løfter de store samfunnsendringene.

På 20 år er helsetjenestene våre mer internasjonalisert, digitalisert og spesialisert. Befolkningen har tilgang på mye informasjon, og har heilt andre forventninger og krav i dag.

Vi har hatt store politiske helsereformer underveis. Vi ser at den offentlige helsetjenesten fortsatt står seg.

Denne regjeringa vil styrke vår felles offentlige helsetjeneste. Vi har høye ambisjoner.

Våre politiske mål handler om å utjevne sosiale ulikheter gjennom folkehelse, bedre psykisk helse og fastlegeordningen.

Her har dere en nøkkelrolle og et stort ansvar.

Jeg vil si det så sterkt at vi politikere neppe lykkes med å nå våre mål uten de gode faglige grunnlagene dere i Helsedirektoratet gir oss.

I dag feirer vi ikke bare historien, men også fremtiden. Vi trenger dere for å realisere regjeringens politiske helseprosjekt for de 20 neste årene.

Dere står høyt i kurs i befolkningen. Og hos oss politikere og i departementet. Dette tillitsforholdet vil jeg bygge videre på.

Bedre samhandling i helsetjenesten er en av mine fanesaker. Da må samspillet mellom oss i regjeringens apparat også fungere på utmerket vis.

Bjørn Guldvog, Espen Nakstad og jeg har stått sammen på podiet på pressekonferanser flere ganger. Der har samspillet mellom oss og Helsedirektoratets rolle og betydning vært veldig synlig.

Åpenhet og godt samspill med dere er grunnleggende for at vi sammen kommuniserer viktige budskap til befolkningen. Pandemien, som har vært en Norges største prøvelser, har samtidig vist betydningen av at fagmiljøene, departement og politikere har stått sammen gjennom en krise.

Men det er ikke alle oppgavene hos dere som er like synlige. For i tillegg til å bidra med kunnskap og kvalitet, og å få fagpersoner med i gjennomføringen av politiske beslutninger, så sørger dere også for eksempel for at Hvite Ørn og Signo Conrad Svendsen-senteret får pengene sine, at helsepersonellet vårt blir autorisert og for viktig innsats i beredskapen vår.

Og er en ansatt i tjenesten i tvil eller en kommunesjef på leit etter gode råd og anbefalinger, er det alltids råd å finne på Helsedirektoratets nettsider. Gjennom faglige råd, nasjonale retningslinjer og veiledere bidrar dere til samordning og til å redusere uønsket variasjon. Med 356 kommuner og et mål om tjenester nær folk, bidrar dette til helsetjenester av god kvalitet.

Sånne ting som kanskje blir tatt litt for gitt, men som er helt nødvendige for å holde hjulene i helse-Norge i gang.

Et av de områdene jeg og regjeringa er opptatt av, er psykisk helse og rus. Her ser vi dessverre at andelen unge med psykiske vansker øker.

Dette er et endringstrekk som vi ikke helt forstår, og en utfordring vi ikke helt har svar på i dag. Og skal vi vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi er!

Vi trenger hjelp fra dere i Helsedirektoratet til å bedre forstå den utviklingen vi ser, gi tjenestene de riktige faglige rådene og organisere tjenestene våre best mulig.

Vi må fylle hjelpetilbudet vårt med riktig innhold. Her trenger vi gode innspill fra dere fremover.

Vi forbereder også kraftfulle grep for å sikre en bærekraftig fastlegeordning. Jeg anser det som en av mine viktigste oppgaver å styrke allmennlegetjenesten. Vi trenger en stabil legedekning for alle, og vi må sikre rekruttering av unge leger som vil inn i allmennlegetjenesten.

Det er behov for å se på hele innretningen og finansieringen av tjenesten. Dette er et arbeid som kommer til å kreve mye fremover, også av dere i Helsedirektoratet.

Derfor er jeg så glad for den støtten jeg opplever å få hos dere, den gode kompetanse dere har bygget opp, og at dere har rigget dere så godt med samarbeid på tvers av avdelinger og divisjoner.

Dere er helt essensielle på flere måter, ikke minst i de nødvendige endringsprosessene som vi må få til på dette området.

I koronakommisjonens rapport fikk helsetjenesten skryt for «innsats langt utover det som kan forventes» og «en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet.»

Det gjør jo ikke mine forventninger noe mindre til hva vi kan få til sammen fremover. 

Kjære venner i Helsedirektoratet,

Dere har vært med på å forme historien. Dere skal snart få ta en velfortjent sommerferie. 

Jeg håper dere lader godt opp og henter kraft til nye oppgaver som venter. For nå gleder jeg meg til å forme framtidas helsetjenester sammen med dere.

Gjennom god dialog og samarbeid skal vi gjøre en god helsetjeneste enda bedre, og jobbe sammen med å forbedre svakhetene som finnes.

Historien ligger foran oss.