Digitaliseringsrundskrivet for 2022 er sendt ut

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nye prinsipper for involvering av kommunal sektor, endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og anbefaling om bruk av automatiske arkivfunksjoner er viktige endringer i digitaliseringsrundskrivet for 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet støtter opp under digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, som setter mål for digitaliseringsarbeidet mot 2025.

Det er gjort tre vesentlige endringer fra fjorårets rundskriv.

  1. Det er formulert nye prinsipper for samordning og involvering av kommunal sektor når det nasjonale digitaliseringsarbeid berører kommunene. Prinsippene handler om likeverdighet og innflytelse, representativitet og involvering hele veien. (lenke til kapittel 2)                      
  2. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger er endret. Det innebærer blant annet at også intranett og ekstranett på arbeidsplassen i offentlig sektor skal være universelt utformet. (lenke til punkt 1.14 og nyhetssaken)
  3. Det anbefales at arkivfunksjoner bør inngå i nye IT-systemer fra starten av, slik at arkivering kan skje mest mulig automatisk. (lenke til det aktuelle kapittelet 1.3)

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Rundskrivet erstatter rundskriv H-7/20, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut.

Digitaliseringsrundskrivet vil bli lagt ved et digitaliseringsbrev til kommunene.