E18 Rugtvedt-Dørdal: Ny firefelts veg ferdig i 2020

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Med ny firefelts E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark blir det tryggere trafikk, bedre framkommelighet og redusert reisetid. I tillegg vil redusert trafikk langs dagens E18 gi tryggere forhold for lokaltrafikken og myke trafikanter. Utbyggingen skal gjennomføres i regi av Nye Veier AS, og skal senest være ferdig i 2020.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Stortinget nå får prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal i kommunene Bamble og Porsgrunn til behandling.

Prosjektet er første etappe i en utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal.

Kostnader og finansiering
I regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 4460 millioner 2016-kroner. Finansieringen av prosjektet skjer i en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Opplegg for finansiering, medregnet opplegg for bompengeinnkreving, er i tråd med lokalpolitiske vedtak.

Prosjektet omfatter bygging av 16,8 kilometer ny firefelts veg. I tillegg vil det bli bygd 1,2 kilometer tofelts veg for sammenkopling med dagens veg. Bygging av flere store bruer, med lengder fra 25 meter opptil 455 meter, inngår også i prosjektet. I tilknytning til ett av kryssene planlegges det døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Det er også planlagt tre miljøtunneler. To av disse er viltkryssinger. Innenfor rammen til prosjektet er det dessuten satt av midler til tiltak på dagens E18, som etter åpning av den nye vegen skal omklassifiseres til fylkesveg og kommunal veg.

 

For kartskisse og flere opplysninger - se: