Elevtinget 2022

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære elevting,

tusen takk for at dere er her.

  • Tusen takk for at dere kjemper elevene og lærlingenes sak.
  • Tusen takk for den jobben dere gjør i elevråd landet over året rundt,
  • og tusen takk for den jobben dere gjør med å snakke for elever og lærlinger i media, og til politikere – lokalt og nasjonalt.

Vi trenger elevenes perspektiver og innspill når vi skal utvikle politikk. Vi må vite hvordan politikken kjennes på kroppen – hvordan den virker i hverdagen – og det hjelper dere oss med.

Dere er virkelig en drivende dyktig gjeng.

*

Skolen er selvsagt et sted for å lære.
Et sted for faglig utvikling og for kunnskap.
Men skolen er også et sted for å være sammen.
For vennskap, for friminuttene, for fellesskapene.

Fellesskap står helt sentralt for det som er regjeringens mål for skolen.
Det skal jeg si mer om, om litt. 

Men først – pandemien har tatt fra dere for mye av fellesskapet.
Av det spontane. Av muligheten til å være med hverandre fysisk. 
Av tilhørigheten.

Flere rapporter – blant annet Parr-rapporten – har pekt på nettopp dette. Nemlig at elevene opplever mangel på faglig og sosial tilhørighet, mindre motivasjon og mestring, mer ensomhet og dårligere psykisk helse.

Dette er noe jeg tar på stort alvor.
Derfor har vi gitt penger til fylkene, sånn at skolene kan sette i gang tiltak. Tiltakene skal bøte både på det faglige og det sosiale tapet fra pandemien.

Så tror jeg dere ute på skolene vet best akkurat hvilke tiltak dere har behov for. Derfor er jeg opptatt av at skolen skal bestemme hva som settes i gang, og at skolen snakker med elever og elevråd om hva dere trenger.

*

Vi valgte å avlyse alle eksamener denne våren.
Det gjorde vi nettopp fordi mange elever har gått glipp av faglig og sosial utvikling – og fordi pandemien har rammet så ulikt.

Noen steder har det vært lange perioder med strenge tiltak og rødt nivå. Andre steder har det nesten ikke vært tiltak i det hele tatt.

Ved å avlyse eksamen kan vi bøte på noen av utfordringene skolene har hatt under pandemien. Med full avlysning får dere forutsigbarhet og ro til å jobbe med faglig og sosial læring frem mot sommeren.

Jeg er opptatt av at dere skal få mer tid til å være sammen og lære sammen i tiden fremover. Denne våren tar vi fellesskapet tilbake.

*

Mens omtrent alle sider ved norsk skole har vært gjenstand for omfattende reformer, har eksamensordningen vært omtrent fredet. Mange har spurt om hva som vil skje med eksamen etter denne våren.

I Hurdalsplattformen sier Regjeringen at vi er villige til å prøve ut alternativer og andre former for vurdering.

Derfor vil jeg oppfordre kommunene og fylkeskommunene om å sette i gang forsøk med alternative eksamensformer.

Målet må være å gjøre eksamen mer rettferdig for elevene og den bør gi et bedre bilde av elevenes kompetanse.

Her vil jeg oppfordre dere til å samarbeide om å utforme slike forsøk lokalt, men man kan se for seg

-forsøk med tverrfaglige eksamener med kompetansemål fra flere fag,

-prøve ut alternative trekkordninger til eksamen,

-at elevene velger eksamensfag selv eller får valgmuligheter,

-det kan være å fjerne kravet om å ha obligatorisk presentasjon som en del av muntlig eksamen,

-eller lengre forberedelsestid.

*

Fellesskap står også helt sentralt for det som er regjeringens mål for skolen mer generelt.


Vi jobber for en offentlig fellesskole der alle elever lærer, mestrer og trives. Jeg tror det har enorm verdi at barn og unge, fra ulike bakgrunner, møtes på den samme skolen og lærer sammen.

Da blir forskjellene mellom folk mindre, og tilliten og respekten vi har for hverandre, større. 

Vi må også ha et inkluderende system. Jeg er glad for at det snart skal bli slutt på at elever bruker opp retten til videregående opplæring fordi de har brukt for lang tid på å fullføre. Vi jobber for at alle skal få rett til opplæring inntil de har oppnådd studie- og yrkeskompetanse.

I tillegg skal det bli mulig å ta nytt fagbrev – selv om du har fullført studieforberedende eller har et fagbrev fra før. 

Men fortsatt er det for mange søkere som blir stående uten læreplass.  Det er en svakhet i utdanningssystemet vårt.

Fylkeskommunene får nå 370 millioner kroner til et målrettet arbeid for flere læreplasser. Målgruppen er både elever som allerede fra Vg1 har en risiko for ikke å få læreplass, og elever som er i Vg3 i skole og som trenger læreplass.

*

Men dere skal ikke bare gjennom skolen, og videre til læreplass eller studier. Det kan bli litt for mye prat om fullføring alene.

Vi må også snakke om den kvalifiseringen som opplæringen gir dere – om kvaliteten og innholdet som skal gi dere et godt grunnlag for veien videre. Opplæringen skal kvalifisere til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring.

Jeg tror at det blant annet betyr et skoleløp der undervisningen er mer praktisk i flere fag. Jeg vil at dere skal få variert undervisning, og at dere skal få testet ulike måter å jobbe på.

"TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille!" står det på nettsidene til Elevorganisasjonen. 

Og det er nesten sant – det har blitt tatt noen grep for ungdomsskolen også, men vi har ikke sett resultater for elevenes motivasjon.

Det er fortsatt på ungdomsskolen motivasjonen er lavest blant mange elever. På ungdomsskolen starter mange av de utfordringene som kommer til uttrykk på videregående. Og overgangen mellom ungdomsskole og videregående kan være krevende for mange.

Fagfornyelsen med de nye læreplanene er på plass, men de har ikke fått nok tid til å virke enda. Pandemien har tatt mye kapasitet i skolene.

Vi vil bidra til å realisere potensialet i de nye læreplanene.
De legger særlig vekt på en mer variert, praktisk og utforskende praksis i flere fag. Jeg tror det vil bidra både til bedre motivasjon og gi bedre forberedelser til videregående.

Hvordan vi skal jobbe videre med ungdomsskolen, skal jeg røpe om ikke så lenge.

Så vet jeg at dere er opptatt av at politisk fravær skal føres som egen type fravær, også på ungdomsskolen. Fellesskapet ungdom kan finne og skape i ungdomspolitikken og frivillige organisasjoner er en stor verdi for samfunnet vårt. Derfor lover jeg at vi skal se på hvordan slikt fravær føres også i ungdomsskolen.

*

Jeg skal avslutte, men jeg vil si en ting til slutt.
Tiden med tiltak som begrenser hvor mange vi kan være sammen samtidig, er forhåpentligvis lagt bak oss en gang for alle.

Noen har hatt det helt fint under pandemien.

Andre har vært mye alene.

Kanskje har de vært den som ikke ble invitert, når det bare var lov å ha fem gjester hjemme. Kanskje har de opplevd at tiltakene ble brukt som unnskyldning for å holde noen utenfor. Kanskje syns de det er vanskelig å komme tilbake til skolen, etter så mye tid alene.
Kanskje syns de det er mye lettere å bare bli hjemme.

Dere har et ansvar for å inkludere og invitere.
Dere kan sørge for at det blir litt lettere å komme på skolen, og litt lettere å bli med.

Det gjelder ikke bare for dagens elever. Det gjelder også – og ikke minst – for de elevene som etter hvert vil komme hit fra Ukraina.

Vi vet ikke hvor mange som kommer. Men vi vet at de som kommer trenger å bli tatt godt imot. Dere kan spille en viktig rolle – ta vare på dem, ønsk dem velkommen, inkluder dem.

Husk at det er dere som sammen skaper kulturen på skolen.
Det er dere som skaper tilhørighet og fellesskap.

Takk for meg.