En innovativ helsenæring er forutsetningen

Vårt perspektiv er at helsenæringen er en del av løsningen for et bærekraftig velferdssamfunn. Den vil skape verdier og flere arbeidsplasser – og sørge for gode helsetilbud som gir flere en mulighet for å mestre, delta og bidra.

Jeg er helt enig med Tarje Bjørgum i at innovasjon i helsenæringen vil være viktig for Norge fremover. Men han tar feil når han skriver at regjeringen ikke er opptatt av helse i perspektivmeldingen.

Perspektivmeldingen handler om hvordan vi kan bevare og utvikle et økonomisk bærekraftig velferdssamfunn i tiårene vi har foran oss. Regjeringens strategi for en bærekraftig utvikling er å skape mer og inkludere flere. Vi legger vekt på å fremme innovasjon og bruk av ny teknologi, og et samarbeid med private aktører for å løse fremtidens utfordring, også i helse- og omsorgssektoren. Perspektivmeldingen favner bredt, og kan ikke omtale alle temaer inngående. Helse og innovasjon ble grundig omtalt i Helsenæringsmeldingen, som vi la frem for to år siden og som perspektivmeldingen også viser til.

Et hovedpoeng i perspektivmeldingen er at vi må lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, slik at flere deltar og bidrar til vår felles velferd. Dersom vi hadde lykkes med å redusere sykefraværet og omfanget av uføretrygd ned mot svensk nivå, ville det både gitt svært mange mennesker et bedre liv og samtidig styrket velferdssamfunnets langsiktige bærekraft betydelig. Regjeringen har styrket samarbeidet med private aktører, for å gi pasienter et bedre helsetilbud med flere valgmuligheter og kortere ventetid. Vi er enige med Bjørgum i at disse aktørene også bidrar med innovasjon og kvalitetsutvikling, enten det er som leverandør av ny helseteknologi eller som tilbyder av omsorgstjenester. Helsenæringen utvikler blant annet teknologi som gjør det mulig for flere å mestre eget liv, og å bo hjemme lengre. Det vil også være avgjørende for gode og bærekraftige velferdstjenester fremover.

Regjeringens sterke satsing på forskning og innovasjon kommer også helsenæringen til gode, og vi ser at næringen benytter seg av disse virkemidlene. I 2020 ble det bevilget 30 millioner kroner spesielt til forskning på helseinnovasjon relatert til koronaviruset. Dette omfattet både utvikling av medisinsk utstyr, digital systemer for å samle kunnskap om pandemien og systemer for forsyningssikkerhet. I tillegg ser vi at det er gjort et kvantesprang for digitalisering det siste året, blant annet ved økt bruk av e-konsultasjoner. Dette er endringer som drives frem av nye behov og løsninger, og som løses i samspillet mellom marked og offentlig sektor.

Tilgang til helsedata blir stadig viktigere både for å utvikle tjenester, i forebyggende arbeid og for hver enkelt av oss når vi skal ta vare på egen helse. Regjeringen sørger blant annet for utviklingen av helseanalyseplattformen som vil gjøre dataene mer tilgjengelige og dermed gi grunnlag for utvikling av nye og bedre helsetilbud.

Den pandemien vi står midt i, viser også med all tydelighet hvor viktig helsenæringen er for samfunnet. Effektive og trygge vaksiner er nå avgjørende for vår vei ut av krisen. Også historisk er dette en næring som har sørget for bedre folkehelse, lengre liv og bedre livskvalitet for oss alle. Helsenæringen har høy kompetanse og verdiskaping, og sterk evne til innovasjon og utvikling. Næringen har vært i sterk vekst siden 2008, og norske selskap etablerer seg på globale markeder blant annet med legemidler og digitale løsninger for pasientmedvirkning.

Vårt perspektiv er at helsenæringen er en del av løsningen for et bærekraftig velferdssamfunn. Denne næringen vil både skape verdier og flere arbeidsplasser, og sørge for gode helsetilbud som gir flere en mulighet for å mestre, delta og bidra.