Debattinnlegg av statssekretær Vasara: En mer driftsstabil jernbane

Debattinnlegg av statssekretær Johan Vasara, publisert i Sarpsborg Arbeiderblad, 13. september 2022

Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. Vi vil at flere reisende og flere godskunder skal velge grønne togreiser.

Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. Vi vil at flere reisende og flere godskunder skal velge grønne togreiser. Og vi ønsker at jernbanen skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass.
Jernbanen er utviklet av fellesskapets midler gjennom over 150 år. For regjeringen er det viktig med sterkt statlig styring. Jernbanen er samfunnskritisk infrastruktur som mange mennesker og bedrifter er avhengig av i hverdagen, og bør ikke bli gjenstand for markedsmessig vilkårlighet.

Togtrafikken i Norge fungerer stort sett godt, men fortsatt oppstår både forsinkelser og innstillinger oftere enn det vi ønsker. Bakgrunnen for dette er først og fremst at veldig mye av jernbanen vår er gammel, og at vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Lyspunktet er at vi nå har en historisk høy aktivitet på jernbanen. Tilbudsforbedringer med flere togavganger, kortere reisetid og nytt togmateriell bidrar til å gjøre jernbanen stadig mer attraktiv.

Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil, og derfor har det for regjeringen vært viktig å sørge for bedre statlig styring og tydeligere rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Som en konsekvens av dette har vi regjeringen stanset de ti geografisk inndelte konkurransepakkene om drift- og vedlikehold av jernbanenettet, som Solberg-regjeringen hadde lagt opp til. I dette var det lagt opp til at om lag 1 300 ansatte i sektoren, som i dag jobber i Spordrift AS, gradvis ville blitt rammet av konkurranseutsetting.
Eksterne leverandører og entreprenører skal selvsagt fortsatt ha en rolle i jernbanesektoren, men vi mener at ytterligere oppsplitting og fragmentering av ansvarsforhold ikke er til gagn for norsk jernbane.

Med Høyre-regjeringens ti konkurransepakker kunne vi risikert at dyktige fagfolk i jernbanesektoren ble fragmentert ut i en mengde mindre drift- og vedlikeholdsselskaper, med alt det kunne hatt av konsekvenser for både de ansatte og ikke minst styring av jernbanesektoren.
Å potensielt stå helt uten en statlig virksomhet som garantert kan utføre samfunnskritiske drifts- og vedlikeholdsoppgaver, er etter regjeringens syn ikke holdbart. Regjeringens modell sikrer at drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet fortsatt skjøttes på en trygg og effektiv måte.

Den forrige regjeringens jernbanereform la til rette for mer bruk av konkurranse, flere private aktører og oppsplitting av statlige virksomheter i sektoren. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig med flere aktører på norsk jernbane, som er et komplekst system med mange avhengigheter. For passasjerene blir heller ikke reisehverdagen enklere med flere togselskaper.

I tråd med Hurdalsplattformen varslet regjeringen i sommer en grundig gjennomgang av organisering og styringsstruktur i sektoren. I første omgang se nærmere på de statlige selskapene som driver med drift og vedlikehold av infrastruktur. Disse selskapene, primært Spordrift AS og Baneservice AS, har til dels overlappende virksomhet i konkurranse med hverandre.

I gjennomgangen skal regjeringen vurdere hvordan denne organiseringen skal være i fremtiden. Hurdalsplattformen peker retning, men i det regjeringen snart går i gang med arbeidet blir det vel så viktig å beholde kundefokuset og ikke minst lytte til partene i jernbanesektoren. Sistnevnte innspillsprosess vil bli igangsatt i løpet den nærmeste tiden.