Endringene i odelsloven trer i kraft 1. januar 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

14. juni 2013 vedtok Stortinget to vesentlige endringer i odelsloven. Endringene innskrenker odelskretsen og opphever reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord.

Innskrenke odelskretsen - flere eiendommer ut på salg
Den første endringen innskrenker odelskretsen slik at barn av eier med odelsrett kan ha odelsrett. I tillegg kan bare barnebarn av siste eier med odelsrett ha odelsrett. I praksis betyr det at nevøer og nieser til den som eier gården i dag ikke legner har odelsrett.

Innskrenkingen innebærer at det er den nære familien som beholder odelsretten. Odelsberettigede utenom nær familie har ofte svak tilknytning til gården og drifta. Når det ikke er nær familie som vil overta, er det rimelig at eieren selv velger hvem han vil overdra eiendommen til. Forslaget om innskrenking av odelskretsen legger til rette for å få flere landbrukseiendommer til salgs på det åpne marked. Større utbud av landbrukseiendom gir mulighet for å få friske krefter inn i landbruksnæringa, og de som er avhengig av leiejord kan få mulighet til å kjøpe tilleggsjord.

Oppheve odelsfrigjøring ved kjøp av tilleggsjord - forenkler regelverket
Den andre vesentlige endringen opphever regelen som gir adgang til å søke odelsfrigjøring i tilfeller der odelseiendom er kjøpt som som tilleggsjord og det blir reist odelsløsningssak. På landsbasis kommer det svært få søknader om odelsfrigjøring, og med innskrenking i odelskretsen blir bestemmelsen mindre aktuell. Avgjørelser om odelsfrigjøring er vanskelige og svært ressurskrevende. En opphevelse vil derfor gi redusert offentlig ressursbruk og forenkling av regelverket.

Overgangsregler
Hvis det har oppstått anledning  til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, så skal de gamle reglene gjelde.  Slik anledning oppstår når eiendommen skifter eier eller eier av en odelsgård dør. I en slik situasjon gjelder også odelsfrigjøring etter gamle regler.

For alle gårder som selges eller arves fra og med 1. januar 2014 gjelder de nye reglene.

Endringer i forskrift og rundskriv
Som følge av lovendringen, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet nytt, oppdatert rundskriv som erstatter tidligere rundskriv M-2/2011 Odelsfrigjøring etter §§ 30 til 32. I tillegg har lovendringen medført endringer i forskrift  av 11. februar 2011 nr 138 om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova § 30 og 32.