Endringer i årsregnskapsforskriftene for bl.a. forsikringsselskaper og banker

Finansdepartementet har i dag fastsatt en endringsforskrift som endrer årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak og årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.

Endringene innebærer bl.a. plikt for forsikringsselskaper, pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak til å publisere årsregnskapet mv. på internett. Regelendringene er gjort gjeldende med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1.januar 2013 eller senere.

Regnskapsregler for forsikringsselskaper, pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak om at pensjonsforpliktelser og andre ytelser til ansatte skal regnskapsføres etter den internasjonale regnskapsstandarden: IAS 19 Ytelser til ansatte trer i kraft med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2015 eller senere.

Årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper og pensjonsforetak er også endret som en tilpasning til vedtatte endringer i enkelte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Regelendringene er i hoveddel gjort gjeldende med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2013.

Les forskriften her

Til toppen