Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ved regjeringsskiftet 14. oktober 2021 ble det varslet at det ville bli gjennomført enkelte endringer i departementsstrukturen og navneendringer for enkelte departementer.

De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2022, og endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Endringene blir som følger:

Arbeids- og sosialdepartementet endrer navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forkortelsen er AID. Arbeids- og inkluderingsdepartementet overtar Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.

Nærings- og fiskeridepartementet overtar Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Nærings- og fiskeridepartementet overtar også ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Equinor ASA og Petoro AS, oppdragsstyringen av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) og avsetningsinstruksen for Equinor ASA fra Olje- og energidepartementet.

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet. Fiskeri- og havministeren har ansvar for den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken, prosjektet Ocean Space Centre og styret av Maritim avdeling. Fiskeri- og havministeren har også ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart. Fiskeri- og havministeren har videre ansvaret for arbeidet med kystforvaltningen, herunder oppgaver overført til Nærings- og fiskeridepartementet fra Samferdselsdepartementet.

Næringsministeren har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren har også det administrative ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet, blant annet ansettelsessaker i departementet og i sektoren departementet har ansvaret for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer navn til Kommunal- og distriktsdepartementet. Forkortelsen er KDD.

Kulturdepartementet endrer navn til Kultur- og likestillingsdepartementet. Forkortelsen er fortsatt KUD.

Ved endringene har Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de to statsrådene i Nærings- og fiskeridepartementet overtatt forvaltningsansvaret for enkelte lover. 

Departementene delegeres myndighet til å foreta endringer i avtaler, forskrifter, instrukser mv. som er en nødvendig følge av endringene.   

Delegasjon av Kongens myndighet etter petroleumsloven § 11-1 andre ledd, fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004, oppheves.