Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Samferdselsdepartementet

Viktige regelendringer fra 1. juli 2024 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Endringer i luftfartsloven

Fra 1. juli endres luftfartsloven. Endringene klargjør at droner er å regne som luftfartøy og tilpasser lovens bestemmelser til måten droner opereres på (førere på bakke, forsikringskrav, pliktmessig avhold, osv.). Endringen vil bli fulgt opp med endringer i en rekke underliggende forskrifter. Luftfartstilsynet har kontakt med de som er berørt av disse forskriftsendringene.