Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i lover og forskrifter fra Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over regelendringer på Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder som trer i kraft 1. januar 2020.

Økt rettsgebyr

Rettsgebyret øker med 22 kroner, fra 1150 til 1172 kroner.

Økt advokatsalær

Advokatsalæret øker med 20 kroner, fra 1040 til 1060 kroner.

Utvidet ankesilingsordning i straffesaker

Anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning og behandles på samme måte som straffesaker med lavere strafferamme. Dette vil effektivisere ankebehandlingen og redusere saksbehandlingstidene.

En eventuell ankenektelse må vise at lagmannsretten har foretatt en reell overprøving av tingrettens dom på bakgrunn av det som er anført i anken.

Salær- og stykkprisforskriften endres

I forbindelse med utvidelse av ankesilingsordningen i straffesaker får forsvarere økt kompensasjon for arbeid med å utarbeide støtteskriv til domfeltes anke i en del saker. Endringene omfatter alle typer straffesaker, både de med strafferamme under og over seks år.

Utlendingsforskriften

Endringene i utlendingsforskriften § 17-10 om behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller ved fornyelse av oppholdstillatelse trer i kraft. Endringene innebærer økt gebyr for arbeidssaker, au pair og permanent oppholdstillatelse, og redusert gebyr for utdanningssaker.

Forskrift om domssogn og lagdømmer

Forskrift 15. november 2019 om inndelingen i domssogn og lagdømmer trer i kraft. Endringene har sin bakgrunn i endringene i fylkes- og kommuneinndelingen.

Sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven

Ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven trer i kraft. Forskriften gjelder sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter 1992 ansvarskonvensjonen, 1996 begrensningskonvensjonen, 2001 bunkerskonvensjonen, 2007 vrakfjerningskonvensjonen, 2010 HNS-konvensjonen, Aten-forordningen og 2002 Aten-konvensjonen, samt forsikringsplikt etter sjøloven § 418 annet ledd.

Passloven

Passgebyret endres fra 450 til 570 kroner for voksne, og fra 270 til 342 kroner for barn under 16 år. Passgebyrene har stått uendret siden 2008, og de reflekterte heller ikke dagens kostnadsnivå.

Gebyr for skytevåpen

Gebyret for tillatelse til erverv av skytevåpen og våpendeler økes. Nytt gebyr blir 1495 kroner for skytevåpen (unntatt luft- og fjærvåpen), når søkeren ikke har gyldig våpenkort eller bare har våpenkort for luft- og fjærvåpen, deretter 748 kroner per søknad.

For søknader om tillatelse til erverv av luft- og fjærvåpen og våpendeler til alle typer registreringspliktige skytevåpen, blir nytt gebyr 374 kroner. De nye gebyrene reflekterer i større grad dagens kostnadsnivå.

Sikkerhetsloven

Endringsloven til sikkerhetsloven av 1. juni 2018 nr. 24 trer i kraft. De fleste endringene er av teknisk karakter, blant annet i form av oppdaterte henvisninger til bestemmelser i ny sikkerhetslov. Endringsloven innebærer ikke materielle endringer.

Svalbardloven

Endringer i Svalbardlovens regler om Longyearbyen lokalstyre er en tilpasning til ny kommunelov. Hoveddelen av regelverket trådte i kraft ved konstitueringen av det nye lokalstyret i oktober. De øvrige delene gjelder økonomiske forhold og trer i kraft 1. januar 2020.