Historisk arkiv

Foreslår å utvide ankesilingsordningen i straffesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning og behandles på samme måte som straffesaker med lavere strafferamme.

Forslaget er fremmet i Prop. 53 L (2018–2019) - Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.).

Domstolenes arbeid bør konsentreres om de saker der det er en mulighet for at full behandling i lagmannsretten vil føre til et annet resultat. Forslaget vil effektivisere ankebehandlingen og redusere saksbehandlingstidene.

Etter gjeldende rett foretar lagmannsretten en skriftlig vurdering av om en anke skal nektes fremmet eller henvises til ankeforhandling («ankesiling»). En anke kan nektes fremmet når lagmannsretten enstemmig anser det klart at anken ikke vil føre frem. Anker som angår lovbrudd som kan medføre fengsel i mer enn seks år, kan etter dagens regelverk ikke nektes fremmet.

Regjeringens forslag innebærer at også seksårssakene skal kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem.

Kan gi umiddelbar effektivitetsgevinst

Justis- og beredskapsdepartementet har lyttet til innspillene og mener dette er et forslag som kan gi en umiddelbar effektivitetsgevinst og frigjøre ressurser for både lagmannsrettene og påtalemyndigheten. Departementet understreker at silingsbehandlingen er både betryggende og forsvarlig. Kravene for å nekte en anke fremmet er strenge.

Etter straffeprosessloven må en beslutning om ankenektelse begrunnes. Begrunnelsen må vise at lagmannsretten har foretatt en reell overprøving av tingrettens dom på bakgrunn av det som er anført i anken. Anken skal også fremmes hvis den skriftlige behandlingsformen fører til at lagmannsretten ikke kan foreta en forsvarlig prøving av anken. En beslutning om å nekte anken fremmet kan ankes til Høyesterett.

Vil redusere belastningen for fornærmede

En viktig fordel med forslaget er at det vil redusere belastningen for fornærmede, som slipper å gjennomføre en ny og belastende runde i lagmannsretten hvis vilkårene for ankenektelse er til stede. De samme gjelder for vitner og sakens øvrige aktører.

Proposisjonen inneholder også et forslag om å innføre en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom. Fristen er på to uker regnet fra inngivelsen av anken. I større og mer komplekse saker vil påtalemyndigheten eller retten kunne sette en lengre frist.

Bygger på Straffeprosessutvalgets forslag

Forslaget i proposisjonen bygger på Straffeprosessutvalgets forslag til endringer i ankesilingsreglene i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov og innspillene som har kommet i høringen. Flere høringsinstanser har fremholdt at det i dag avholdes en rekke ankeforhandlinger i straffesaker der det på forhånd er klart at utfallet vil bli det samme som i tingretten.