Endringer i valgloven og evaluering av Stortingsvalget 2013

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ta over produksjon og utsendelse av valgkort til alle velgere. Det vil bety en forenkling av valgarbeidet, og det vil også være besparende for kommunene. Dette er ett av forslagene til endring i valgloven som Regjeringen nå legger fram.

I dag er det den enkelte kommune som har ansvaret for dette, samt informasjonstiltak lokalt.

Kommunene skal fortsatt ha ansvaret for selve gjennomføringen av valg og informasjonen lokalt. En samkjøring av valgkort fra departementet – som også har ansvaret for selve valggjennomføringssystemet, - vil være en forenkling for alle parter. 

Det vil også sikre at alle velgere over hele landet får samme informasjon. I tillegg er det foreslått enkelte tekniske og språklige endringer i loven for å gjøre den lettere tilgjengelig.

I proposisjonen omtales også utfordringen med for sent innkomne forhåndsstemmer. Det foreslås ingen lovendringer på området. Departementet vil derimot i løpet av våren komme med nye forskrifter for forsendelsesrutiner for forhåndsstemmer. Hensikten er å få disse fram så raskt og sikkert som mulig.

Evaluering av Stortingsvalget 2013

Stortinget ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjennomføre en evaluering av Stortingsvalget 2013 hvor det elektroniske valgsystemet EVA ble brukt over hele landet for første gang. Evalueringen omfattet også opplæringen i kommunene. Oslo Economics  som fikk oppdraget, mener departementet lyktes godt med det nye systemet, og det ble ikke rapportert  om vesentlige problemer med systemet.

OSSE rapport

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) observerte stortingsvalget i 2013. OSSE så blant annet på forsøk med stemmegivning over Internett, innføringen av nytt valgadministra­sjonssystem (EVA) og partifinansiering og resultater på valgkretser. Departementet følger opp merknader fra OSSE. For eksempel bemerket OSSE at flere valgresultater bør offentliggjøres kretsvis. Dette følges opp og heretter vil flere kommuner rapportere sine resultater kretsvis på valgresultat.no. OSSE pekte også på at Norge bør vurdere klageordningen ved valg slik at velgerne kan klage til en domstol eller en domstollignende mydighet. Dette er et prinsipielt spørsmål, og departementet vil sette i gang en nærmere utredning etter valget til høsten. Departementet følger også opp OSSEs anmodning om at det elektroniske valgsystemet ferdigstilles og testes grundigere på et tidligere tidspunkt. Departementet tar med de øvrige tilbakemeldingene fra OSSE i den videre utviklingen av valgarbeidet.

Les mer:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon  + 47 22 24 25 00

Til toppen