Evaluering av informasjon, opplæring og brukerstøtte knyttet til EVA i stortingsvalget 2013

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av innføringen av EVA i kommunene ved stortingsvalget i 2013, med hovedfokus på informasjon, opplæring og brukerstøtte.

Evaluering av utrullingen av EVA-systemet til valget i 2013 viser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i det alt vesentligste lyktes godt med å legge til rette for at kommunene kunne benytte EVA som sitt valggjennomføringssystem.

Kommunene er totalt sett godt fornøyd både med informasjonen fra og dialogen med departementet, opplæringen i de fleste av de tilgjengelige kanalene, og brukerstøtten.

Oslo Economics peker på to hovedtiltak departementet bør vurdere for å forbedre seg ytterligere til kommende valg:

  • Differensiering av tilbudet for å tilpasse seg at kommunene har forskjellige behov
  • Ferdigstillelse av system og dokumentasjon på et tidligere tidspunkt

Evaluering av informasjon, opplæring og brukerstøtte knyttet til EVA i stortingsvalget 2013 (pdf)