Enighet om forslag til byvekstavtale for Kristiansandsregionen

- Jeg er glad for at det ble enighet i forhandlingene om byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Lokale parter og staten ble torsdag 13. juni enige om et forslag til byvekstavtale for Kristiansandsregionen, for perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen kan inngås.

- Gjennom byvekstavtaler legger vi til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport.  Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i, og er en utvikling vi ønsker for Kristiansandsregionen, sier Nygård.  

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport. Bedre samordning mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i et byområde er et viktig formål med byvekstavtalene.