Konferanse

EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerer de tre departementene en kick-off-konferanse om EØS-rett 22. mars.

EØS-avtalen påvirker store deler av norsk rett. EØS-retten stiller krav til innholdet i og praktiseringen av norske lover og regler, men inngår også som en integrert del av norsk rett – innenfor de enkelte rettsområdene. Dette reiser en rekke problemstillinger, for eksempel om EØS-rettslig handlingsrom, om hvordan EØS-regelverket skal implementeres i norske lover og forskrifter, og om hva som er riktig praktisering og etterlevelse av de EØS-rettslige reglene. EØS-kompetanse er vesentlig både for å ivareta borgernes rettigheter og for å sikre at norske interesser kan ivaretas innenfor rammen av EØS-avtalen.

På konferansen 22. mars møtes representanter fra forvaltning, dommerne, advokatene og akademia for å drøfte nærmere EØS-rettens utfordringer og muligheter for norsk rett. EØS-rettens betydning for måten det jobbes på i forvaltningen er også et tema på konferansen. Arrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Arrangementet finner sted på BI i Nydalen 22. mars kl. 09.00 – 15.00, inkl. servering. Det er også mulig å delta digitalt.

Se programmet – og meld deg på (Partnerforum, Universitet i Oslo)