Regjeringens program for samarbeidet med EU i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Høye ambisjoner, tydelige prioriteringer og konkrete strategier for å medvirke i europeisk politikk er det som sikrer størst gjennomslag for norske interesser, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. 28. januar vedtok regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

Migrasjonsstrømmen til Europa stiller det europeiske samarbeidet på prøve. Migrasjon har derfor et særlig fokus i årets arbeidsprogram.

- Enkeltland kan ikke håndtere situasjonen alene på en effektiv måte. Vi vil spille en aktiv rolle i å finne samlende europeiske løsninger gjennom vår deltakelse i Schengen- og Dublin-samarbeidet, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker har presentert regjeringens program for samarbeidet med EU 2016. Foto: Rune Bjåstad, UD
EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker har presentert regjeringens program for samarbeidet med EU 2016. Foto: Rune Bjåstad, UD

Dette inkluderer styrket samarbeid om rask retur av mennesker som ikke har krav på beskyttelse og å prioritere europeisk politisamarbeid mot menneskesmugling. Regjeringen ønsker også å videreføre og styrke bruken av EØS-midlene på asyl- og migrasjonsfeltet.

Arbeidsprogrammet for 2016 følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017: økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klimapolitikk, en helhetlig migrasjonspolitikk og økt trygghet og sikkerhet.

Programmet tar for seg saker hvor EUs politikk er under utforming og initiativ som Europakommisjonen har varslet at vil komme i løpet av 2016 og viser regjeringens konkrete planer om å medvirke i overordnete diskusjoner og beslutningsprosesser knyttet til disse.

Regjeringen ønsker blant annet å videreføre samarbeidet med EU om utviklingen av et digitalt indre marked, regelforenkling, dialog om utviklingen av EUs energiunion og reduksjon i utslipp av klimagasser.

Forholdene ligger godt til rette for å styrke det nordiske samarbeidet i EU- og EØS-spørsmål. Her er det et uutnyttet potensiale, både når det gjelder å fremme felles nordiske syn i politikkutformingen i EU og i gjennomføringen av EU/EØS-regelverk nasjonalt, understreker statsråd Aspaker.

- Europapolitikken er et nasjonalt lagarbeid. Med arbeidsprogrammet inviterer regjeringen til en bred debatt og et konstruktivt samarbeid med alle berørte parter og aktører, sier EØS- og EU-ministeren.

Aktuelle dokumenter: