EUs klimakommissær besøkte Norge

FNs globale klimaforhandlinger i Durban, nasjonale klimamål og utslipsskutt i europeisk økonomi var tema for samtaler mellom klimakommissær Connie Hedegaard og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo 21. november. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

I tillegg til Stoltenberg møtte kommissær Hedegaard statssekretærene Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet og Kjetil Lund fra Finansdepartementet. Hedegaard deltok samme dag på den årlige klimakonferansen Zero i Oslo.

Oppsummering
- EU fornøyd med Norges innsats i de globale klimaforhandlingene før Durban.

- Diskusjon om utslippskutt i europeisk økonomi

- Forespørsel om norsk syn på gjennomføring av drivstoffkvalitetsdirektivet blant annet i forhold til oljesand

De internasjonale forhandlingene
EU er svært fornøyd med at Norge bidrar så mye i de globale forhandlingene. Det er enighet om at man ikke kan forplikte seg til en ny Kyoto-periode uten innrømmelser fra de andre store utslippslandene slik som Kina og USA. EU ser frem til videre samarbeid med Norge under Durban-møtet for å prøve få på plass et veikart med de nødvendige milepælene.

EU ønsker å spille på flere strenger globalt når klimaforhandlingene i FN-regi er såpass vanskelige. En mulighet er at klima og energi løftes inn i FNs konferanse om bærekraftig utvikling Rio+20 møtet til våren. Videre er bilaterale diskusjoner med Kina viktige samt koordinering av markedsbaserte systemer i Australia, New Zealand og Sør-Korea.

Arbeidet med ny klimamelding i Norge ble diskutert i lys av det tilsvarende arbeidet i EU med lavkarbonveikartet. Spørsmålet om Europa bør ta enda større deler av utslippskuttene i egen økonomi fremover og særlig etter 2020 ble tatt opp.  

Drivstoffkvalitet
På bakgrunn av presseoppslag ble norsk posisjon for metode for gjennomføring av drivstoffkvalitetsdirektivet og egne standardverdier for oljesand tatt opp. Det ble vist til at regjeringen ikke har behandlet saken.

Møtene bekrefter at EU og Norge er godt samsnakket i klimapolitikken med en åpen og god tone.

Internasjonalt er EU et foregangsområde for CO2-prising i økonomien. EU-initiativer med internasjonal profil slik som luftfartens innlemmelse i kvotesystemet og standardverdier for drivstoff er sentrale nå. Skipsfarten blir neste krevende sak i 2012. Møtene bekrefter at Norge har spilt en viktig rolle som et europeisk land utenfor EU med brobyggerrolle mot andre industriland pluss troverdighet overfor utviklingslandene.

EU planlegger to interessante meldinger/forslag de nærmeste ukene som vil ha betydning for Norge: Håndtering av indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff (ILUC) i desember og skogens rolle i klimapolitikken (LULUCF) i januar 2012.

Til toppen