EØS-midlene: Evaluering av fondet for anstendig arbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har spilt en viktig rolle for resultatene som er oppnådd i 13 land i Sør- og Sentral-Europa. Det er skapt økt forståelse for trepartssamarbeid og prinsippene for anstendig arbeid. Samtidig er resultatene i hovedsak lokale.

Det viser en rapport fra Nordic Consulting Group som har gjort en uavhengig evaluering av Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid.

      Les mer: Hva er EØS-midlene?

Norge har satt av 8,1 millioner euro av EØS-midlene i inneværende periode for å fremme anstendig arbeid og trepartssamarbeid i 13 mottakerland.

Arbeidslivets parter i Norge har spilt en avgjørende rolle for resultatene som er skapt, her representert ved Gunnbjørg Nåvik (KS), Lars Holmer-Hoven (UNIO), Tore Leirfall (YS), Hans Øyvind Nilsen (LO) og Henrik Munthe (NHO). Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Det har vært et mål å inkludere norske partnere i prosjektene. Hensikten har vært å styrke samarbeid over landegrensene og overføre kunnskap og erfaringer fra Norge hvor forpliktende dialog har bidratt til å sikre arbeidsplasser og arbeidsstandarder.

Nordic Consulting Group konkluderer at «Fondet har gjort det oppsiktsvekkende bra og oppnådd det som kunne forventes av et fragmentert og ambisiøst program med begrenset budsjett. Dette skyldes i hovedsak effektiv forvaltning av Innovasjon Norge og dedikerte og entusiastiske prosjektansvarlige.»

Utvalgte funn fra rapporten

  • Det er oppnådd gode resultater i de enkelte prosjektene. Det er også mulig å spore effekter på nasjonal lovgivning i enkelte land.
  • Strukturene for trepartsdialog er forbedret. Samtidig er tilliten mellom myndigheter og arbeidslivets parter styrket.
  • Elementer fra den norske samarbeidsmodellen er anvendt i over 90 prosent av prosjektene.
  • Det er påvist underrapportering av gode resultater.
  • Innovasjon Norge har forvaltet fondet på en effektiv måte

For omtale av enkeltresultater, se eget avsnitt lengre ned i artikkelen .

     Last ned: Evalueringsrapporten

Bilateralt samarbeid

Det er et overordnet mål at EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Rapporten konkluderer med at prosjektene har bidratt til dette, men påpeker samtidig at prosjektene er relativt små og geografisk spredt. Av 52 prosjekter er 28 gjennomført i samarbeid med norske partnere.

Norske partnere Antall prosjekter Land
LO (Landsorganisasjonen) 8 Bulgaria, Latvia, Polen, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn
NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) 4 Bulgaria, Ungarn, Polen
KS (Kommunesektorens organisasjon) 5 Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia, Ungarn
UNIO 2 Polen, Ungarn
Kriminalomsorgens Yrkesforbund 1 Romania
Norsk tjenestemannslag 1 Slovakia
Norsk Lokomotivmannsforbund 1 Slovenia
Norsk Industri 1 Tsjekkia
Fagforbundet 1 Litauen
Fellesforbundet 1 Latvia
Industri Energi 1 Litauen
Norsk Transportarbeiderforbund 1 Estland
Arbeids- og sosialdepartementet 1 Kroatia

Resultater

Over 28 000 personer har på ulike måter deltatt eller vært omfattet av de 52 prosjektene som er gjennomført. Det er blant annet avholdt over 700 kurs og seminarer.

Prosjektene har blant annet ført til nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder. Nedenfor følger noen prosjekteksempler:

Transportarbeiderforbundet har hjulpet det uavhengige sjømannsforbundet i Estland for å skape dialog og tillit med formål om å inngå tariffavtaler for havneansatte. Foto: Christophe Vander Eecken

Slovakia

Kartlegging av rammeverket for trepartssamarbeid har resultert i at slovakiske myndighetene anerkjenner at arbeidslivets parter skal få gi innspill til konsekvensanalyser av ny lovgivning.

Litauen

Vold mot helse- og omsorgsarbeidere har fått nasjonal oppmerksomhet som følge av en kartlegging av omfanget av dette problemet. Rapporten har ført til bedringer i arbeidsforhold og -vilkår. 

Polen

Den nye loven om fødselspermisjon som ble vedtatt i 2014, adopterte en rekke forslag som ble utarbeidet av et prosjekt finansiert gjennom EØS-midlene. Prosjektet ble gjennomført av den polske arbeidsgiverorganisasjonen Lewiatan, og formålet var å komme med anbefalinger for å få flere kvinner ut i arbeid.

     Les mer: Brosjyre om prosjektene

Anbefalinger

Rapporten fra Nordic Consulting Group inkluderer også forslag til forbedringer av fondet for den neste runden med EØS-midler

  • Ambisjonsnivået bør tilpasses størrelsen på fondet
  • Størrelsen på hvert prosjekt bør økes og antall tematiske områder som dekkes av fondet, bør reduseres
  • Systemet for rapportering av resultater bør forbedres

Utenriksdepartementet tar med seg disse anbefalingene i arbeidet med å utforme fondet for neste periode.