FAO utarbeider retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn

FAO har satt ned en arbeidsgruppe som skal sluttføre arbeidet med globale retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn. Arbeidsgruppa består av deltakere fra alle de regionale gruppene i FAO, fra forvaltningen og fra akademia. Norge deltar som ett av åtte europeiske land i arbeidsgruppa v/seniorrådgiver Yngvild Våge Steihaug i Landbruks- og matdepartementet.

Retningslinjene skal være ferdigstilt til møtet i landbrukskomiteen i FAO i oktober i år.  Bærekraftsmål 12.3 om å halvere mat-tap og matsvinn globalt danner rammen for arbeidet.  Betydningen av globale matsystem for oppnåelsen av bærekraftsagendaen i sin helhet er i økende grad anerkjent, og arbeidet med matsvinn og mat-tap er en viktig del av dette. 1/3 av det som produseres for menneskemat går tapt globalt, dette tapet er beregnet til rundt 1,3 milliarder tonn årlig. Å halvere dette tapet innen 2030 vil være av stor betydning for global matforsyning.

Retningslinjene skal gi anbefalinger om utforming av politikk og virkemidler som kan bidra til å redusere mat-tap og matsvinn. Norge vil bidra blant annet med de gode erfaringene fra bransjeavtalen om matsvinn som ble inngått i 2017 mellom fem departementer og 12 organisasjoner i matbransjen.

FAO-logo