Fastsetter forskriftsendringer for deling av egenprodusert fornybar strøm på samme eiendom

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen legger nå til rette for at strømkunder i borettslag, flermannsboliger og næringsbygg kan dele på egenprodusert strøm. Forskriftsendringene gjør at nettkunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler. Endringene vil tre i kraft 1. oktober 2023.

— Vi trenger mer fornybar strøm, og med disse endringene vil det bli lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. Grepene tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Hittil har i hovedsak eneboliger vært omfattet av plusskundeordningen. En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.

Med forskriftsendringene som departementet nå har fastsatt er ordningen også tilrettelagt for eiendommer med flere strømabonnenter. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele på felles egenprodusert strøm og på den måten redusere sine strømutgifter. Det er mulig å delta i delingsordningen med anlegg på inntil 1 MW (1000 kW) installert effekt innenfor samme eiendom.

Les mer i endelig forskriftstekst: Forskrift om endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) og i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (forskrift om kraftomsetning og nettjenester)

Tilrettelegging for deling av egenprodusert strøm er gjennomført ved at Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Finansdepartementet vil fastsette endringer i særavgiftsforskriften, slik at kunder som deltar i delingsordningen får fritak fra elavgift for egenprodusert strøm.

Nettselskapene og deres systemleverandører må utvikle, teste og implementere endringer i kundesystemene for å tilpasse seg den nye delingsordningen. Foreslåtte endringer i strømstønadsordningen skal også løses av de samme aktørene, og nettselskapene må gis rimelig tid til å tilpasse sine systemer.

Endringene vil derfor tre i kraft 1. oktober 2023.

Enkelte mindre endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester vil tre i kraft 1. januar 2024, som foreslått i høringen. Disse endringene handler om metode for avregning av eksisterende plusskunder og krav om synliggjøring av egenproduksjon på faktura. Disse endringene er ikke nødvendige for at delingsordningen skal fungere. Den noe senere ikrafttredelsen for bestemmelsene skyldes at Elhub trenger tid for å tilrettelegge sine systemer. Elhub er det sentrale IT-systemet som beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon.

Bakgrunn: