Vil etablere ordning for deling av egenprodusert strøm i borettslag og næringsbygg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet foreslår å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert, fornybar strøm for flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Det betyr at flere kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på taket og slippe nettleie og elavgift for kraft de selv har produsert.

Olje- og energidepartementet foreslår den nye ordningen i samråd med Finansdepartementet.

Samtidig sender Skattedirektoratet, på vegne av Finansdepartementet og i samråd med Reguleringsmyndigheten for energi (RME), forslag til endringer i forskrift om særavgifter på høring. Forslaget innebærer fritak fra avgiften for kraft fra fornybare energikilder som brukes på samme eiendom som produksjonsanlegget.

Bilde av Terje Aasland, styreleder John Ravlo i Funkisgården på Torshov og Trygve Slagsvold Vedum.
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. Foto: Arvid Samland / OED

Dagens plusskundeordning er primært rettet mot husholdninger med egen strømproduksjon, og med en begrenset mengde overskuddskraft de ønsker å mate ut på nettet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt. Elektrisk kraft produsert til eget bruk har også fritak for elavgift. I dag er det i hovedsak eneboliger som omfattes av plusskundeordningen, og det er ikke tilrettelagt for bygg med flere strømabonnenter.  

- Det er en økende interesse for å produsere fornybar strøm lokalt, og da særlig ved bruk av solceller. Jeg er glad for at vi med dette forslaget bedre legger til rette for egenproduksjon av lokal fornybar kraft, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Forslaget som nå sendes på høring gjør at man kan dele egenprodusert strøm med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar strømproduksjon innenfor en felles eiendom vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet og dermed redusere nettleien. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg.

De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen må dekkes av dem som ikke tar del i ordningen. Det foreslås derfor en grense for hvor mye produksjon som kan deles per eiendom. Ved fastsettelse av grensen har man forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning, med hensynet til å unngå økninger i nettleien for øvrige nettkunder.

 

Høringsfristen er 30. september 2022

RME sender forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften på høring på vegne av Olje- og energidepartementet. Frist for å sende innspill og kommentarer er 30. september 2022.

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet forslag til endringer i forskrift om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring. Frist for å sende innspill og kommentarer er også her 30. september 2022.

For mer informasjon, se høringssiden og NVEs nettsider: RME sender modell for deling av strømproduksjon på høring - NVE