Høring – fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Skattedirektoratet har sendt et forslag på høring om fritak i elavgiften for strøm fra fornybare energikilder. Fritaket gjør det enklere for blant annet boligselskap å utnytte strøm produsert i solceller.

I dag er det et fritak for strøm produsert i solceller. Dagens fritak forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette har gjort det vanskelig for blant annet boligselskap, som for eksempel borettslag, å utnytte fritaket.

Stortinget har vedtatt et nytt fritak for strøm fra fornybare energikilder. Fritaket innebærer at blant annet boligselskap som benytter seg av solkraft slipper å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket. Nå vil blant annet boligselskap kunne være koblet til det ordinære strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm.  

– Det er viktig å gjøre det mer attraktivt å satse på bruk av fornybar kraft fra sol, vann og vind. Vi vil gjøre det vi kan for å få mer kraft inn i det norske markedet. Dette forslaget håper jeg kan være det som gjør at flere boligselskap vil ønske å satse på solceller fremover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I høringen foreslås bestemmelser om gjennomføring av fritaket i særavgiftsforskriften. Fritaket vil omfatte strøm som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på, og gjelder produksjon fra anlegg med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. Fritaket er teknologinøytralt ved at det ikke skiller mellom energikilder som sol, vann eller vind, og kommer i tillegg til gjeldende fritak for solkraft.

Fritaket er å anse som statsstøtte, og det er derfor nødvendig å avklare spørsmål etter EØS-avtalen med EFTAs overvåkningsorgan ESA. Fritaket vil tre i kraft så snart disse spørsmålene er avklart.

Forslag om endringer i elavgiften henger nært sammen med forslag under Olje- og energidepartementet om ny modell for deling av fornybar kraftproduksjon. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er derfor satt til å koordinere høringsinnspill knyttet til både forslag til ny modell for deling av fornybar kraftproduksjon og endringer i elavgiften.

Frist for innspill er 30. september.