Forenkler staten, sprer makt

Replikk i Dagens Næringsliv

Da regjeringen tiltrådte i oktober 2013, lovet den å forenkle lover og regler, skape mindre regulering og lavere skatter og spre makt. Noralv Veggeland skriver i et debattinnlegg onsdag om skjulte kostnader knyttet til gjennomføring av reguleringer, og etterlyser hva regjeringen har gjennomført av forenklinger de siste to årene.

Veggeland mener vekst i reguleringer påfører borgerne og næringslivet økte byrder. Det er vi enig i. Derfor fjerner eller forenkler regjeringen en rekke unødvendige regler, rapporteringer og prosedyrekrav.

Et eksempel er byggesaker der innbyggerne nå kan gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen. Et annet eksempel er reduksjon i mål og krav i tildelingsbrevene. Og her vet vi at vi lykkes fordi vi, i motsetning til hva Veggeland hevder, faktisk måler effektene.

Vi forenkler også styring, ledelse og arbeidsprosesser i staten. Statlige ledere får handlingsrom og tillit til å løse oppgavene slik de mener er best, uten detaljstyring fra departementer. De ansatte forteller om tidstyvene de møter på jobben. Disse fjerner vi fortløpende. Manuelt arbeid erstattes av digitalt. Ett eksempel er A-meldingen som letter næringslivets rapportering til det offentlige.

Disse endringene betyr mindre administrasjon. Da kan etatene bruke mer ressurser på faglig arbeid og gode tjenester. Målet er en enklere hverdag for borgere og næringsliv.

Kommunereformen vil gi flere oppgaver og mer makt til kommunestyrene. Merutgiftene blir kompensert over statsbudsjettet, i motsetning til det Veggeland synes å mene.