Foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG)

Det skal velges kandidater til nytt foreldreutvalg i grunnopplæringen for perioden 2016-2019.

Det er viktig at foreldreressursen synliggjøres og at foreldrestemmen høres i aktuelle skolepolitiske saker. Det er også viktig for Kunnskapsdepartementet å ha et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. Funksjonstiden for det sittende foreldreutvalget for grunnopplæringen går ut 31.12.2015. Departementet ønsker forslag til kandidater til nytt utvalg for perioden 2016 – 2019. 

FUG skal ha 7 medlemmer – leder, nestleder og 5 ordinære medlemmer. I tillegg skal det være 2 varamedlemmer. Medlemmene i utvalget må ha barn i grunnskolen eller i videregående opplæring 1. trinn på utnevnelsestidspunktet. Departementet er forøvrig opptatt av at utvalget er sammensatt slik at begge kjønn, ulike deler av landet og ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Utvalget vil bli utnevnt i en kongelig resolusjon ved utgangen av 2015. Det tas sikte på at nytt FUG skal våre opprettet innen 01.01.2016.

Til toppen