Pressemeldinger

Foreslår å fjerne karensperioden i AAP-regelverket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å avvikle karensperioden i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP).

Samtidig foreslår regjeringen å endre unntaksreglene for å kunne få forlengelse av stønadsperioden utover den ordinære stønadsperioden på tre år. Det foreslås også en overgangsordning, samt å gjennomføre en evaluering av AAP-ordningen for å fremskaffe mer kunnskap om hvordan ordningen fungerer.

– Dette er viktige grep for å unngå at personer på AAP faller ut av ordningen før de er ferdig avklart. Flere skal få avklart sin situasjon og hjelpes tilbake i jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Nåværende regler er for strenge

– Regelendringene som ble iverksatt i 2018 har vært for strenge. Mange har opplevd å være i en svært vanskelig livssituasjon samtidig som de har blitt kastet ut av en ordning de håpet skulle gi svar på veien videre i livet. Derfor er også Hurdalsplattformen tydelig på at regjeringen vil sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Mottakere av AAP er en svært sammensatt gruppe der både helseutfordringer og avstand til arbeidsmarkedet vil variere betydelig. Mange mottar AAP kun en kort periode, mens noen mottakere vil ha behov for mer omfattende og langvarig bistand.

– Noen trenger mer tid til å bli avklart, og det er få eller ingen indikasjoner på at folk har blitt friske av å bli kastet ut i et års usikkerhet, sier Hadia Tajik.

Arbeidslinja

– Denne regjeringen er tydelig på arbeidslinja. Målet er en ordning som hjelper flest mulig tilbake i jobb. Vi vil legge til rette for tett og god oppfølging av den enkelte. Derfor foreslår vi nå flere endringer i reglene, i tillegg til at vi allerede har styrket Nav med 175 milloner kroner og 1000 tiltaksplasser, sier Tajik.

For at forslag til regelendringer skal kunne omfatte alle som er inne i AAP-ordningen nå, må forslaget sendes på offisiell høring i løpet av januar, slik at regelendringene skal kunne tre i kraft 1. juli 2022. Høringsnotatet sendes derfor på en forkortet offentlig høring på seks uker. I høringsnotat foreslås det også å etablere en overgangsordning for å sikre at mottakere av AAP som har en stønadsperiode som løper ut 30. juni 2022 ikke blir stående uten ytelse inntil videre rett til AAP har blitt vurdert.

Endringen i regelverket som nå forslås må kombineres med tett og god oppfølging av mottakerne av AAP. Det er generelt et behov for å vite mer om innretting og virkning av den oppfølgingen mottakere av AAP får, og om hvordan dette har utviklet seg. Det legges opp til at det snarlig settes i gang en undersøkelse av oppfølgingen av mottakere av AAP.

– I lys av funn fra dette arbeidet kan det på et seinere tidspunkt bli aktuelt å komme tilbake til også andre endringer i AAP-regelverket, påpeker arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.