Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger på en forkortet høring. Det foreslås å oppheve bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode. Videre foreslås det å innføre et nytt framoverskuende og arbeidsrettet unntak fra regelen om tre års maksimal varighet for stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2022

Vår ref.: 22/314

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i kapittel 11 i folketrygdloven på en forkortet høring. Det foreslås å oppheve bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode. Videre foreslås det å innføre et unntak fra varighetsbegrensningen som er framoverskuende og arbeidsrettet. Målet er at mottakere av arbeidsavklaringspenger som fortsatt har behov for helsemessige behandling og/eller arbeidsrettet oppfølging ikke skal miste retten på ytelsen før de er blitt ferdig avklart.

Avvikling av karensperioden vil kunne ivareta de med betydelige helseutfordringer som ikke er ferdig avklart innen utløpet av stønadsperioden og som trenger lenger tid til avklaring. Et nytt framoverskuende unntak som fokuserer på arbeidsmuligheter vil motivere til økt arbeidsinnsats og lette overgangen til fra arbeidsavklaringspenger til arbeid for mottakerne som står nærmest arbeidslivet ved utløpet av ordinær stønadsperiode.

Det foreslås at endringene i regelverket trer i kraft 1. juli 2022. Som en følge av flere runder med forlengelser av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger som følge covid-19-pandemien, har mange mottakere sluttdato 30. juni 2022. Det foreslås å etablere en overgangsordning for å sikre at disse mottakerne ikke blir stående uten ytelse inntil videre rett til arbeidsavklaringspenger etter nye regler har blitt vurdert. Stønadsperioden for disse mottakerne foreslås forlenget til 30. september 2022.

Det er regjeringens mål at mottakere av arbeidsavklaringspenger skal bli avklart så raskt som mulig. Forslagene i dette høringsnotatet er dermed bare et første skritt for å følge opp regjeringens ambisjoner om arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv.

Departementet vil parallelt med at det foreslås endringer i regelverket også gjennomføre en evaluering av Arbeids- og velferdsetatens arbeidsrettede oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger, herunder i lys av regelverksendringene som ble gjennomført i 2018. Dette vil utvide og supplere den kunnskapen vil allerede har, og kan bidra til å belyse hvilket behov det eventuelt er for ytterligere endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger og/eller i systemet for oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Høringsfristen er 4. mars 2022.

Høringer er åpne for alle, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, under «Send inn høringssvar» på nedenfor.

Høringssvar er offentlige dokument etter offentleglova, og vil bli publisert på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Med hilsen

Vibeke Trålim (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Carina Kobbenes
fagdirektør

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Statsforvalterne
 • Kommunene
 • Statens Helsetilsyn
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Nord universitetet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Oslo Met – storbyuniversitetet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Aleneforeldreforeningen
 • Arbeid og inkludering (bransjeforening i NHO Service og Handel)
 • Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • AAP-aksjonen
 • Den norske aktuarforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finans Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gatejuristen
 • Helsetilsynet
 • Husbanken
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Jussbuss i Oslo
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kreftforeningen
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kommunal landspensjonskasse (KLP)
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handikapforbund (NHF)
 • Norsk tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Personskadeforbundet LTN
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sámediggi – Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • SENO – Supported Employment Norge
 • Sivilombudet
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statens pensjonskasse (SPK)
 • Trygderetten
 • Uføres landsforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)