Høring om tydeliggjøring av regelverket for kontroll av kunnskapsoverføring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksdepartementet sender i dag forslag til endringer i eksportkontrollforskriften på høring.

- Vi må gjøre det vi kan for å motvirke at enkelte land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med utnytter våre kunnskaps- og teknologimiljøer til innhenting av kunnskap som kan styrke deres militære evne, i strid med norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksdepartementet foreslår i høringsnotatet å tydeliggjøre eksportkontrollregelverket slik at vi får mer målrettet kontroll av kunnskap med militære anvendelser som overføres til utenlandske borgere og virksomheter. Dette vil bidra til å beskytte våre sikkerhetsinteresser på en bedre måte. Endringene som foreslås er i tråd med utviklingen vi ser i allierte og nærstående land.

Utvikling i trusselbildet

Både Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har de senere årene vist til at enkelte stater forsøker å tilegne seg kunnskap med militære anvendelser fra Norge, i strid med våre sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser. Dette innebærer et behov for å videreutvikle eksportkontrollregelverket slik at vi har kontrollrutiner tilpasset dagens trusselbilde og sikkerhetspolitiske kontekst.

Endringene skal gjøre det enklere for utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringslivet å etterleve det regelverket vi allerede har. Kontrollen omfatter kunnskapsoverføring som faktisk utgjør en sikkerhetsutfordring. Det vil si kunnskap som overføres innen tekniske fagområder, på et høyt faglig nivå.

- Flere miljøer har etterlyst en klargjøring av regelverket og praktiseringen av kontrollen med kunnskapsoverføring. Nå kommer vi med konkrete forslag som vi ser frem til å få innspill på, sier utenriksministeren.

Det er forventet et økt behov for at Utenriksdepartementet veileder og gir informasjon om formålet, rekkevidden av og søknadsprosedyrene til kontrollen av kunnskapsoverføring. Utenriksdepartementet vil legge stor vekt på å gi slik veiledning, som også er avgjørende for effektiv saksbehandling.

Internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning og forskning er og blir avgjørende for å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon. 

– De nye forslagene er utformet for å sikre god balanse mellom en fortsatt åpen kunnskapssektor og sikkerhetspolitiske hensyn. Som forsknings- og høyere utdanningsminister er jeg naturligvis opptatt av at praktisk oppfølging av regelverket i så liten grad som mulig skal påvirke fremdriften i prosjekter, ansettelser og annen aktivitet i sektoren, sier Ola Borten Moe.

Sikkerhet og akademisk frihet

- Vi vet at mange berørte vil være opptatt av avveiningen mellom sikkerhetshensyn og hensynet til akademisk frihet. Dette har vi lagt stor vekt på å balansere i høringsnotatet. Vi har også lagt stor vekt på innspill som allerede er fremført i møter med utdannings- og forskningssektoren og andre næringslivaktører, sier Huitfeldt. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 28. juni 2022. Alle kan avgi høringsuttalelse.