Nyheter

Forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes i sykehjem mot sin vilje

Dagens praksis har medført at pleietrengende unge mot sin vilje har blitt bosatt på sykehjem. Nå er det sendt et lovforslag på høring for å forhindre at det skjer i fremtiden.

Helse- og omsorgsdepartementet sender et forslag på høring om å lovfeste at kommuner ikke kan bosette barn, unge og voksne under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre.

Lovforslaget vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv.

Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud mot å bosette yngre personer i sykehjem eller tilsvarende, men da må personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen.

Det foreslås to unntak fra hovedregelen. Kommunene kan midlertidig bosette unge på sykehjem i inntil 60 dager per kalenderår for å etablere et forsvarlig tilbud eller reorganisere et eksisterende tilbud. Det andre unntaket er i utgangspunktet tidsubegrenset og gjelder der det foreligger særlige grunner.

Høringsfrist for forslaget er 20. mars 2023.

Bakgrunn

Lovforslaget følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget fra 2021.

Praksis i kommunene har medført at unge personer under 50 år mot sin egen vilje, eller mot nærmeste pårørende sin vilje, har blitt bosatt på sykehjem.

Selv om rapporteringen har vist et synkende antall personer under 50 år bosatt i sykehjem, anses det nødvendig med lovendringer for å forhindre at dette skjer.